Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Chuẩn bị tiếp, đón và làm việc cùng Trung tâm đào tạo kiểm soát biên giới Hải quan của Hàn Quốc

Cập nhật : 01/12/2015
Lượt xem: 1458
(BBT) - Theo kế hoạch, ngày 04/12/2015 tới, Trường Hải quan Việt Nam sẽ đón, tiếp và làm việc cùng Trung tâm đào tạo kiểm soát biên giới Hải quan của Hàn Quốc. Lãnh đạo hai bên đều hy vọng chuyến viếng thăm "lịch sử" này sẽ mở ra những cơ hội hợp tác đầy tiềm năng cho cả hai bên trên lĩnh vực đào tạo.

Một số nét cơ bản về Hải quan Hàn Quốc

Năm 1970, để đáp ứng yêu cầu giải quyết một lưu lượng thương mại ngày càng lớn, số lượng hành khách xuất nhập khẩu ngày càng tăng, Hải quan Hàn Quốc chính thức được thành lập như một cơ quan độc lập.

Nhiệm vụ chính của Hải quan Hàn Quốc là:

- Thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại.

- Thu thuế từ nguồn thuế Hải quan và thuế nội địa đối với hàng nhập khẩu.

- Bảo vệ nền công nghiệp nội địa thông qua việc kiểm soát buôn lậu.

- Ngăn chặn buôn bán vận chuyển trái phép ma túy và chất hóa học độc hại và thực hiện Công ước quốc tế về buôn bán động thực vật hoang dã nguy cấp để bảo vệ môi trường.

- Xây dựng các quy định đối với cạnh tranh lành mạnh thông qua việc ngăn chặn gian lận xuất xứ hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Thực thi toàn diện để chống lại giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp và chống rửa tiền.

Trên cơ sở nhiệm vụ đó, Hải quan Hàn Quốc đang tiến tới xây dựng là một trong những cơ quan hải quan hàng đầu thế giới thông qua việc cung cấp các dịch vụ nhanh chóng, chính xác cho doanh nghiệp và tất cả đối tượng sử dụng dịch vụ hải quan nhằm đấu tranh chống gian lận thương mại, tạo thuận lợi và an toàn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mô hình hải quan hiện tại của Hải quan Hàn Quốc là Hải quan vùng. Cơ quan Hải quan Hàn Quốc được phân chia thông qua 3 khu vực: khu vực chính sách hải quan, khu vực thuế và công nghiệp; khu vực hợp tác quốc tế hải quan.


Biểu tượng của Hải quan Hàn Quốc gắn với cán cân công lý
(Ngồn: customs.go.kr) 

Hải quan Hàn Quốc dưới sự quản lý của người đứng đầu là Tổng cục trưởng và sự trợ giúp của 01 Phó Tổng cục trưởng cùng 13 Cục trưởng các đơn vị. Sáu Cục trưởng ở Tổng cục phụ trách về các lĩnh vực khác nhau như: Phát triển chính sách, quan hệ công chúng, thanh tra nội bộ, chính sách kiểm toán, quản lý thông tin và các vấn đề quốc tế. Sáu Cục trưởng khác phụ trách tại các đơn vị hải quan chính các khu vực như: sân bay quốc tế Incheon, Seoul, Busan, Incheon, Taeg và Kwangju. Cục trưởng còn lại phụ trách về vấn đề đào tạo Hải quan tại Trung tâm đào tạo kiểm soát biên giới Hải quan.

Trải quan một chặng đường dài hình thành và phát triển, cho đến nay, với những nỗ lực không ngừng của các cấp lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, Hải quan Hàn Quốc đang xây dựng cho mình một thương hiệu riêng hướng đến mục đích trở thành một trong những cơ quan hải quan hàng đầu thế giới với dịch vụ hoàn hảo đối với khách hàng và với vai trò tích cực đối với an ninh quốc gia và phát triển kinh tế đất nước.

Quan hệ hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Hàn quốc được bắt đầu từ ngày 10/3/1995. Kể từ đó đến nay, ở cấp Tổng cục và cấp địa phương đã có nhiều đoàn ra, đoàn vào để khảo sát, học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa hai nước.

Thông tin về Trung tâm đào tạo kiểm soát biên giới Hải quan

Trung tâm đào tạo kiểm soát biên giới Hải quan (Customs border control training center - CBCTC) là một đơn vị thuộc Hải quan Hàn Quốc có trụ sở đặt tại Cheonan (từ năm 2008). CBCTC có tiền thân là Trung tâm đào tạo người thu thuế (Tax collector training center) (từ năm 1939 đến năm 1948). Trải qua những biến động của lịch sử và các chính sách của chính phủ Hàn Quốc về kinh tế, xã hội, năm 1999, tổ chức này hoạt động dưới tên gọi Trung tâm giáo dục công chức Thuế quốc gia. Đến năm 2006, CBCTC được tách ra từ Trung tâm giáo dục công chức Thuế quốc gia, chính thức xuất hiện và hoạt động độc lập. Năm 2008, CBCTC đặt trụ sở tại Cheonan.Một khóa học viên chụp ảnh lưu niệm tại CBCTC


Tầm nhìn của CBCTC là đào tạo, giáo dục nguồn nhân lực hải quan tốt nhất thế giới.

Mục tiêu của CBCTC là xây dựng một nền giáo dục hướng đến thay đổi tư duy, nền giáo dục hứng thú, nền giáo dục tự thân.

Định hướng chiến lược và những nhiệm vụ của CBCTC là:

- Hỗ trợ thành công quá trình hoạt động của chính phủ:

+ Mở rộng các giá trị giáo dục để nâng cao ý thức nghề nghiệp của công chức.

+ Chia sẻ và thiết lập một nhận thức chung về tầm nhìn quốc gia và các chính sách định hướng của chính phủ.

+ Giới thiệu thực tế giáo dục tới gần hơn cuộc sống của nhân dân.

- Mở rộng cơ sở hạn tầng và đầu tư cho giáo dục:

+ Quyết liệt tăng ngân sách, thời gian và nguồn nhân lực cho giáo dục.

+ Xây dựng cơ sở vật chất giáo dục hoàn mĩ và môi trường tối ưu nhất.

+ Cố gắng xây dựng những trung tâm nghiên cứu và phát triển cho các nhà quản lý hải quan.

- Tăng cường sự giáo duc theo đuổi sự thay đổi trong nhận thức:

+ Cải cách toàn bộ hệ thống giá dục gắn với định hướng năng lực cá nhân.

+ Phát triển các đơn vị đo lường giáo dục cho sự chia sẻ giá trị giữa tổ chức và cá nhân.

+ Vận hàng các chương trình trọng điểm cho sự thay đổi trong nhận thức.

- Xây dựng những chương trình học tập trọn đời:

+ Đem lại dịch vụ tư vấn cho nền giáo dục được tự thiết kế riêng cho bản thân.

+ Giới thiệu hệ thống theo dõi sự học tập của từng cá nhân và các chương trình học tập bắt buộc.

+ Mở những chương trình đào tạo đặc biệt cho kỹ thuật và năng lực giải quyết vướng mắc.

- Tối đa hóa hiệu quả giáo dục:

+ Giảm thiểu tối đa việc học tập trung tại trung tâm đào tạo và giới thiệu những chương trình miễn giảm.

+ Tái cấu trúc các khóa đào tạo một cách thường xuyên và đảm bảo tính chuyên môn của giảng viên.

+ Giới thiệu những ý tưởng giáo dục vui vẻ và khuyến khích tính toàn cầu.

Những kỳ vọng cho chuyến viếng thăm lần đầu của bạn

Theo kế hoạch, CBCTC sẽ tới thăm và làm việc tại Trường từ 10h đến 12h0 ngày thứ Sáu, 04/12/2015. Nội dung buổi làm việc xoay quanh các vấn đề:

- Trao đổi thông tin về cơ cấu tổ chức, số lượng cán bộ, các khoa của Trường Hải quan Việt Nam.

- Các chương trình đào tạo hiện nay.

- Hoạt động của các khóa đào tạo (số lượng các khóa và thời gian đào tạo) và đánh giá phương pháp đào tạo.

- Hệ thống thông quan điện tử hiện nay của Hải quan Việt Nam và các chương trình đào tạo liên quan đến thông quan điện tử.

- Đào tạo trực tuyến.

- Quản lý các chương trình đào tạo cho cán bộ hải quan nước ngoài (đơn vị, cán bộ phụ trách, các khoa, các chương trình đào tạo).

- Tình hình trao đổi và hợp tác với các cơ quan đào tạo khác.

- Đề xuất liên quan đến chương trình đào tạo quốc tế cho Trung tâm đào tạo kiểm soát biên giới Hải quan của Hàn Quốc.Những kỳ vọng hợp tác mở ra xuyên biên giới
(Nguồn: ctc.customs.go.kr)

Để buổi làm việc diễn ra tốt đẹp, ngay từ đầu tuần làm việc, Ban Giám hiệu đã họp, thống nhất một số nội dung và chỉ đạo sát sao Văn phòng, Phòng Đào tạo và Quản lý học viên cùng một số đơn vị trong Trường tích cực bắt tay chuẩn bị tiếp đón bạn, từ trang hoàng lại cơ sở vật chất đến chuẩn bị phòng khách, phòng hội thảo, phòng làm việc và phòng ăn.

Chi tiết nội dung buổi làm việc sẽ được Ban Biên tập website tiếp tục cập nhật.

(THQVN)