Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Khai giảng Lớp tập huấn CLiKC! tại TP. Đà Nẵng

Cập nhật : 13/04/2019
Lượt xem: 280

(BBT) - Ngày 08/4/2019, lớp tập huấn Chương trình CliKC! của Tổ chức Hải quan thế giới, với sự hỗ trợ của Dự án Tạo thuận lợi thương mại (TFP) được khai giảng tại TP. Đà Nẵng.

Đây là một trong những hoạt động của dự án USAID và cũng là khóa học đầu tiên của chương trình CliKC! năm 2019 do Nhà trường điều phối tổ chức.

Tham dự buổi lễ, về phía Tổng cục Hải quan có đồng chí Nguyễn Văn Quang - Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan, đồng chí Bùi Ngọc Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Vũ Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam. Về phía dự án có bà Katelin Maher - Phó Giám đốc, Phòng Tăng trưởng kinh tế và Quản trị, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID và ông Trần Thoang Phó Giám đốc Dự án TFP. Và 39 học viên tham dự khóa học.Các đại biểu và học viên lớp học chụp ảnh lưu niệm
(Ảnh: VPT)Đồng chí Bùi Ngọc Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đại diện Tổng cục Hải quan cảm ơn sự hỗ trợ của Dự án TFP và chào mừng các vị đại biểu, các học viên tham gia chương trình. Với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Tổng cục Hải quan yêu cầu các học viên tham dự khóa tập huấn này (chủ yếu là lực lượng học viên được tuyển thẳng vào Ngành) tuân thủ các quy định về đào tạo online của Trường và lựa chọn khóa phù hợp với trình độ và vị trí việc làm của mình.

  
Đồng chí Bùi Ngọc Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu ý kiến chỉ đạo
(Ảnh: VPT)


Về phía Dự án TFP, bà Katelin - Phó Giám đốc, Phòng Tăng trưởng kinh tế và Quản trị, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID hi vọng với sự hỗ trợ từ Dự án TFP, các cán bộ, công chức, viên chức sẽ được cải thiện và nâng cao năng lực nghiệp vụ hải quan. Dự án cam kết sẽ phối hợp và hỗ trợ tối đa cho các học viên trong quá trình học tập.

 
Bà Katelin Maher  - Phó Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ
cam kết Dự án sẽ hỗ trợ học viên tối đa  trong quá trình học
(Ảnh: VPT)Đồng chí Đỗ Văn Quang - Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan - đại diện đơn vị “thụ hưởng” các học viên được đào tạo bởi khóa học đánh giá cao nội dung và hình thức đào tạo online, coi đây là một bước tiến mới trong công tác đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam. Nội dung các khóa học có một số nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ hiện tại của đơn vị. Đồng chí hi vọng có thể nhân rộng số lượng học viên và Cục Kiểm định Hải quan sẵn sàng phối hợp cùng Trường Hải quan Việt Nam tham gia tổ chức các khóa học.

 
Đồng chí Đỗ Văn Quang - Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan
khẳng định sự cần thiết của khóa học trong bối cảnh mới
(Ảnh: VPT)


Đồng chí Vũ Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam nhấn mạnh Nhà trường với vai trò điều phối quốc gia của chương trình được hưởng lợi nhiều từ Dự án trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Ngành. Thông qua Dự án, Nhà trường có thêm điều kiện phát triển năng lực giảng viên và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Nhà trường đã có kế hoạch cử cán bộ chuyên trách tham gia chương trình đào tạo CliKC! và xây dựng bài giảng trực tuyến. Đồng chí trân trọng, đánh giá cao sự tham gia của các vị đại biểu, học viên đã quan tâm và tham gia khóa học. Học tập trong chương trình CliKC! là thử thách khó khăn nhưng cũng là cơ hội nâng cao trình độ của các cá nhân. Do vậy, về phía Nhà trường đồng chí yêu cầu các học viên cần nghiêm túc thực hiện các quy định và cam kết học tập để hoàn thành các khóa học với kết quả tốt nhất.

 
Đồng chí Vũ Hồng Vân tuyên bố khai giảng khóa học
(Ảnh: VPT)Cũng tại buổi lễ khai mạc, các học viên đã được giới thiệu sơ lược về nội dung các mô-đun thuộc chương trình CliKC! bao gồm: các khóa học, bộ công cụ hỗ trợ, chia sẻ phương pháp học tập, thực hành tại lớp…


   
Hình ảnh đẹp tại lớp học (Ảnh: VPT)


Trước khi bắt đầu thực hành khóa học, đại diện Nhóm Điều phối viên quốc gia đã phổ biến Quy định quản lý học viên tham gia chương trình đào tạo trực tuyến CliKC! của Trường Hải quan Việt Nam để học viên hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của cá nhân và phân cấp trách nhiệm quản lý học viên của các cá nhân, đơn vị thuộc Nhà trường.

 
Đại diện Nhóm Điều phối viên chương trình phổ biến nội quy khóa học
(Ảnh: VPT)Khóa học sẽ kết thúc vào chiều ngày 9/4/2019, nhiệm vụ của các học viên là hoàn thành một khóa học và hoàn thành bản đăng ký khóa học trực tuyến chính thức trong chương trình CliKC! của Tổ chức Hải quan thế giới. Dự kiến thời hạn hoàn thành khóa học vào 30/6/2019. Học viên sẽ có trách nhiệm học tập và báo cáo kết quả với Nhà trường đúng thời hạn quy định.

(Hồng Hường - Phòng ĐT&QLHV)