Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Chia tay NVHQTH K42: Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi

Cập nhật : 20/12/2018
Lượt xem: 352


(BBT) - Sau gần 5 tháng học tập và rèn luyện, lớp Nghiệp vụ hải quan tổng hợp K42 đã bế giảng và khép lại một quá trình học tập với rất nhiều kỷ niệm nhớ mãi không quên.

Lễ bế giảng có sự tham dự của thầy Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Phòng thuộc Trường. Đặc biệt với sự có mặt đông đủ của 78 học viên đến từ hầu hết các đơn vị Vụ, Cục Hải quan thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Nghiệp vụ hải quan tổng hợp luôn được coi là khóa học đặc biệt, trọng tâm, được kỳ vọng cao của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan và Nhà trường. Đây là khóa học dành riêng cho các đối tượng mới vào ngành, đến từ nhiều địa phương với độ tuổi và trình độ khác nhau. Khóa học hướng đến các kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về Ngành và nghiệp vụ hải quan. Nghiệp vụ hải quan K42 còn đặc biệt hơn các khóa học trước đó bởi là khóa đầu tiên áp dụng chương trình đào tạo được đổi mới toàn diện với thời lượng 100 ngày thực học.

Đồng chí Bùi Kiên Điện - Trưởng phòng Đào tạo & Quản lý học viên trình bày báo cáo tổng kết lớp học và công bố các Quyết định có liên quan đến khóa học trên. Sau 100 ngày học tập nghiêm túc, kết quả học tập của khóa học như sau:

- Xếp loại tốt nghiệp Giỏi: 26/78 học viên, đạt 33.3%.

- Xếp loại tốt nghiệp Khá: 52/78 học viên, đạt 66.7%.

- Không có học viên xếp loại Trung bình.

Trong đó, 8/78 học viên có thành tích cao trong học tập và phong trào đã được Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam tặng Giấy khen. Thay mặt Ban Giám hiệu, thầy Nguyễn Đình Phiên đã lên trao tặng Giấy khen và chứng chỉ công nhận tốt nghiệp cho các học viên. Các đồng chí Phó Hiệu trưởng, các đồng chí là đại diện Lãnh đạo Khoa, Phòng thuộc Trường lên trao chứng chỉ tốt nghiệp khóa học cho học viên.
Trong không khí trang trọng và nồng ấm, học viên Nguyễn Hoàng Long - đại diện học viên khóa học xúc động phát biểu tại buổi lễ. Học viên gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, các Khoa, Phòng thuộc Trường, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên,… đã hỗ trợ lớp trong quá trình hoàn thành khóa học. Qua đây, học viên cũng khẳng định khóa học thực sự có ý nghĩa thiết thực đối với bản thân nói riêng và quá trình công tác của các công chức hải quan nói chung.

Khóa học đã cung cấp các kiến thức, kỹ năng nền tảng về nghiệp vụ hải quan để mỗi học viên hiểu và biết cách vận dụng kiến thức trên vào thực tiễn. Sau khóa học học viên trang bị được nhiều kỹ năng mới rất thiết thực và tạo hứng thú đối với học viên như: bơi lội, bắn súng, võ thuật,... Khóa học đã kết nối các đồng nghiệp từ mọi miền tổ quốc. Trong bài phát biểu, học viên Nguyễn Hoàng Long đã mạnh dạn chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ về từng thầy cô, từng hoạt động học tập, sinh hoạt trong quá trình tham dự lớp học một cách rất hài hước. Có lẽ khóa học diễn ra trong khoảng thời gian khá dài nên đã để lại trong học viên nhiều kỷ niệm và gần như chưa có bài phát biểu của học viên nào chi tiết đến vậy. Qua đó, Nhà trường thêm một lần được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của học viên để đúc kết được các kinh nghiệm trong công tác đào tạo, quản lý học viên.

Đón nhận tình cảm và sự tri ân của học viên, thầy giáo Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận kết quả đạt được của khóa học cũng như nỗ lực của cả thầy và trò trong khóa học. Đồng chí đánh giá cao tinh thần học tập của lớp, khả năng tương tác với giảng viên và khả năng tự nghiên cứu tài liệu của học viên. Đặc biệt đây là khóa học đầu tiên áp dụng theo chương trình đào tạo mới với nhiều kiến thức và kỹ năng mới. Thầy Hiệu trưởng trân trọng những kiến thức và kinh nghiệm thực tế của học viên, coi đây như một kênh thông tin, nguồn tài liệu thực tế để các giảng viên cập nhật để bổ sung, điều chỉnh vào bài giảng. Ngoài ra, thầy Hiệu trưởng cũng rất khích lệ tinh thần xây dựng, góp ý qua phiếu trưng cầu ý kiến và bài phát biểu đầy chia sẻ, đóng góp của học viên.


Qua ý kiến của học viên, Ban Giám hiệu và Nhà Trường đã có cái nhìn sâu sắc hơn về học viên và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong các khóa học sau để đáp ưng tốt nhất các nhu cầu học tập, sinh hoạt cho học viên. Đồng chí cũng hi vọng, sau khóa học, các học viên có thể ứng dụng tốt các kiến thức đã tích lũy được tại Trường và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển Ngành, đặc biệt sẽ tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Nhà trường qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển. Nhà trường luôn là nơi sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ khi học viên gặp vướng mắc trong công việc. Kết thúc bài phát biểu, đồng chí gửi lời chúc và những tình cảm tốt đẹp nhất đến các học viên

Kết lại chương trình lễ bế giảng, đại diện học viên gửi tặng quà kỷ niệm với tấm lòng chân thành và cảm ơn sâu sắc đến Nhà trường. 


Cũng trong kế hoạch tổ chức, lớp NVHQ dành cho công chức tuyển mới Khóa 42 đã có chuyến đi thực tế tại Cục Hải quan TP Hải Phòng trong 02 ngày (06/12 và 07/12/2018) được quan sát trực tiếp các khâu của nghiệp vụ hải quan

Kết thúc gần 5 tháng học tập với một chút hụt hẫng, nuối tiếc, một chút buồn heo may của tình bạn, tình thầy trò. 100 ngày học ấy với nhiều ký ức, kỷ niệm trên thao trường, trên lớp học hay trong ký túc xá trôi qua thật nhanh. Qua hôm nay, tôi và bạn chúng ta lại là đồng nghiệp, là chiến hữu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một cương vị mới, nhiệm vụ mới trong lý tưởng mà cả tôi và bạn đều đang theo đuổi – Lời tâm sự, lời thổ lộ chân thành, xúc động của học viên khiến không khí buổi chia tay càng thêm bịn rịn, lưu luyến.

K42, hẹn gặp lại!

(Hồng Hường - P.ĐT&QLHV)