Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

CBCTI và VCS: Hợp tác, hữu nghị, thân thiện và nhiều kỳ vọng

Cập nhật : 09/12/2015
Lượt xem: 1267

(BBT) - Theo đúng kế hoạch, sáng nay, ngày 4/12/2015, Trường Hải quan Việt Nam (VCS) đã tiếp, đón và làm việc cùng Học viện đào tạo quản lý biên giới của Hải quan Hàn Quốc (CBCTI) do ông Lee Beum Ju làm Trưởng Đoàn. Buổi tiếp đón diễn ra trong không khí trang trọng, thân thiện và cởi mở.

Bạn và ta: Nhiều nét tương đồng

Sau nghi thức tiếp xã giao tại phòng khách quốc tế, Đoàn làm việc bắt đầu trao đổi những nội dung chính xoay quanh lĩnh vực đào tạo của cả hai bên. Ông Nguyễn Đình Phiên, Trưởng Đoàn VCS, Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam báo cáo tóm tắt vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị. Ông cũng giới thiệu tương đối cụ thể danh mục các nội dung đào tạo của Nhà trường. Phía bạn rất hứng thú với những nét tương đồng trong chương trình đào tạo của VCS và CBCTI. Giống VCS, CBCTI cũng có các khóa đào tạo cho cán bộ mới vào ngành, cán bộ chuẩn bị được thăng chức (ở VCS là nâng ngạch) và cán bộ quản lý (ở VCS là bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Tổ, Đội). Bên cạnh các khóa đào tạo chuyên sâu dài hạn còn có những khóa đào tạo ngắn hạn từ 2 - 3 tuần. Mỗi cán bộ, công chức Hải quan phải có bắt buộc tối thiểu là 80 giờ đào tạo trong năm. Các chương trình đào tạo nội bộ rất phong phú chạy song song với các khóa đào tạo cho doanh nghiệp và người dân.Ông Nguyễn Đình Phiên, Trưởng Đoàn VCS tiếp xã giao Đoàn CBCTI
 tại Phòng khách quốc tế (Ảnh: NTD)

CBCTI hiện nay vẫn trực thuộc quản lý của Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính Hải quan, 100% ngân sách do Nhà nước đảm bảo. Ông Lee Beum Ju rất thẳng thắn chia sẻ: “Hải quan Hàn Quốc thực hiện việc luân chuyển theo chu kỳ 02 năm/lần. Cũng giống các bạn, chúng tôi luôn đau đầu về việc đãi ngộ cho giảng viên của Hải quan Hàn Quốc còn chưa cao”.


Bạn và ta: Một khoảng cách rất xa


CBCTI có lịch sử khá lâu đời, xuất hiện từ năm 1939. Nhưng đến năm 2006, CBCTI mới tách ra hoạt động độc lập và đặt trụ sở tại Cheonan năm 2008. Năm 2010, CBCTI được WCO công nhận là Trung tâm đào tạo của châu Á - Thái Bình Dương.Không khí buổi làm việc sôi nổi ngay từ những phút đầu
(Ảnh: Ngô Tiến Dũng)

Cơ sở vật chất của bạn rất hiện đại. Ngoài khối nhà chính (hội trường với 164 chỗ ngồi, giảng đường 32 chỗ với 11 phòng, 3 phòng CNTT, 56 chỗ; phòng họp nhóm 12 chỗ, 11 phòng; phòng hội thảo quốc tế 45 chỗ) và Tổ hợp đào tạo các lĩnh vực hải quan (3 tầng, 3.500m2), ký túc xá (161 phòng đôi có máy tính cá nhân, TV, phòng tắm riêng), nhà ăn tự phục vụ (496 chỗ), câu lạc bộ, thư viện hơn 20.000 đầu sách, phòng thể dục thể hình, phòng truyền thông, khu chơi bóng bàn, tennis, billiard và futsal. Phía bạn gọi những khu vực này là “không gian trải nghiệm” cho học viên đến học."Màu cờ sắc áo" của bạn và ta
(Ảnh: Ngô Tiến Dũng)


Chức năng đào tạo quốc tế là một trong những chức năng mà CBCTI luôn xác định là rất quan trọng đối với cán bộ, giảng viên Học viện. Trong năm 2015, CBCTI đã tổ chức đào tạo cho 5600 người trên 109 lĩnh vực đào tạo khác nhau. Hàng năm có từ 400 đến 500 học viên hải quan các nước trên thế giới đến học tập tại CBCTI. Các chương trình đào tạo cho học viên nước ngoài được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.Các thành viên Đoàn CBCTI chăm chú lắng nghe các thông tin về VNS
(Ảnh: Ngô Tiến Dũng)

Đào tạo trực tuyến là một thế mạnh của CBCTI. Chương trình, nội dung bài giảng được cập nhật trên website để doanh nghiệp, người dân và học viên dễ dàng theo học. Điểm đáng chú ý là, đào tạo online là một khâu của đào tạo thực tế. Học viên Hải quan Hàn Quốc trước khi tới CBCTI dự học phải tìm hiểu trước và tham dự một số nội dung trên server. Nếu đáp ứng được yêu cầu từ đào tạo online, họ mới có đủ điều kiện dự học trực tiếp.


Ông Lee Beum Ju - Giám đốc CBCTI và cảm giác thân thiện khi đến VNS
(Ảnh: Ngô Tiến Dũng)

Đào tạo chuyên môn của Bạn vừa bắt buộc lại vừa được thực hiện theo hình thức “tự chọn”. 


Đối với Hải quan Việt Nam, việc học tập, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ vẫn còn có tính cưỡng chế, bắt buộc. Quá trình học tập không liên quan hay ảnh hưởng đến quá trình thăng tiến của cá nhân. Đối với Hải quan Hàn Quốc, việc học là nhu cầu tự thân của mỗi công chức. Hàng năm họ phải đảm bảo 80 giờ đào tạo. Nếu không đảm bảo đủ yêu cầu, không qua các kỳ thi “test” đầu vào ở CBCTI có thể họ sẽ bị “đào thải”. CBCTI rất chú trọng các chương trình khuyến khích, động viên học viên đạt kết quả cao trong học tập. Thành tích này là một trong những cơ sở không thể thiếu trên con đường thăng tiến của mỗi công chức.


Hàng năm kim ngạch xuất nhập khẩu của bạn lên đến hàng nghìn tỉ đô la, là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, nhưng cả ngành Hải quan Hàn Quốc chỉ có hơn 4.500 công chức. Phương pháp quản lý hiện đại của bạn lấy đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hành chính cho công chức Hải quan làm trung tâm là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tinh gọn, giản nhẹ trong biên chế.


Hợp tác song phương: biến kỳ vọng trở thành thực tế


Ông Nguyễn Đình Phiên, Trưởng Đoàn VCS khi phát biểu tổng kết đã bày tỏ: “CBCTI và VCS có rất nhiều nét tương đồng. Chúng tôi mong muốn nhận được hỗ trợ từ phía bạn về các chương trình đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ hải quan như xuất xứ hàng hóa, phân loại hàng hóa…; đào tạo chuyên sâu chống buôn lậu, kiểm soát xuất khẩu…; đào tạo single window và đào tạo online. Chúng tôi cũng mong muốn được trao đổi học viên, mởi giảng viên của các bạn sang VCS giảng dạy, đào tạo”. Ông Lee Beum Ju vui mừng nhận lời hỗ trợ giảng viên và hy vọng hàng năm có thể nhận từ 2 đến 3 học viên của Việt Nam sang học tập tại Trường. Ông cũng hi vọng trong tương lai, các nội dung đào tạo đã được bàn bạc tại buổi làm việc này sớm được hiện thực hóa. Hai bên đã cử ra đầu mối trực tiếp liên hệ cùng nhau.Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm tại sảnh làm việc VCS
(Ảnh: Ngô Tiến Dũng)


Trước khi xuất phát đi Hạ Long, Đoàn đã dùng bữa cơm thân mật cùng lãnh đạo chủ chốt Nhà trường. Ông Lee Beum Jun chia sẻ rất chân thành: “Tuy mới gặp nhau lần đầu nhưng cảm giác cả hai đã vô cùng thân quen”.


Sự thân quen ấy không chỉ đến từ những nét tương đồng của hai ngôi trường, mà trước hết còn đến từ thiện chí của mỗi cá nhân, thiện chí hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội.

(THQVN)