Hỏi :

(BBT) - Nhiều học viên, thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019 thắc mắc về điều kiện được miễn thi một hoặc các môn thi Pháp luật về hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. Trường Hải quan Việt Nam giải đáp như sau:

Trả lời :

(BBT) - Nhiều học viên, thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019 thắc mắc về điều kiện được miễn thi một hoặc các môn thi Pháp luật về hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. Trường Hải quan Việt Nam giải đáp như sau:

1. Các trường hợp miễn thi:

a) Miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan đối với trường hợp:

a.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;

a.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

b) Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đối với trường hợp:

b.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương, thương mại quốc tế, kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp; 

b.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế hoặc kinh tế đối ngoại hoặc kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

2. Cơ sở xét miễn thi:

c.1) Ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc chuyên ngành đào tạo ghi trên văn bản ghi kết quả học tập phù hợp với chuyên ngành quy định tại tiết a.1 điểm a và tiết b.1 điểm b nêu trên.

c.2) Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự thi công tác trước khi thôi làm giảng viên phù hợp với quy định tại tiết a.2 điểm a và tiết b.2 điểm b nêu trên.

(Theo quy định tại TT số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2019 và TT số 12/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính)

Học viên, thí sinh nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và muốn được miễn thi cần đối chiếu với các thông tin trên, xuất trình hồ sơ hợp lệ (hồ sơ giấy) để Hội đồng thi rà soát và thông báo kết quả cụ thể.

(Trường HQVN)Hỏi :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Trả lời :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Đáp: Công ty có thể tham khảo một số văn bản như sau:

1. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

2. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022.

4. Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập.

5. Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

6. Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

7. Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

8. Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

9. Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

10. Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

11. Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

(BBT)

Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Cần phải “double CLiKC!” để Trường Hải quan Việt Nam đủ sức vươn tầm thành Trung tâm đào tạo Hải quan Vùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Cập nhật : 20/11/2019
Lượt xem: 226

(BBT) - Tại Hội nghị tổng kết CLiKC! năm 2019, sau khi điểm lại những kết quả đã đạt được, đề ra các giải pháp để CLiKC! trở thành phong trào học tập có tính chất toàn Ngành, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường nhấn mạnh: “Năm 2019, Trường Hải quan Việt Nam đã “CLiKC!”, trong các năm tới, cần phải “double CLiKC!” để Trường Hải quan Việt Nam đủ sức vươn tầm thành Trung tâm đào tạo Hải quan Vùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Nhìn lại một năm triển khai

Năm 2003, chương trình CLiKC! chính thức được Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) triển khai trên cổng thông tin điện tử http://www.wcoomd.org/. Năm 2012, Hải quan Việt Nam được WCO cấp tài khoản để truy cập vào chương trình. Năm 2013: Tổng cục Hải quan được WCO cho phép dịch các modules đào tạo của CLiKC! sang tiếng Việt. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến tháng 10 năm 2018: CLiKC! chưa được triển khai sâu, rộng ở Hải quan Việt Nam. Nhưng trong vòng 1 năm kể từ khi tiếp nhận vai trò điều phối viên chương trình CLiKC! tại Hải quan Việt Nam, từ đầu năm 2019, Trường Hải quan Việt Nam cùng Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị hải quan địa phương trong toàn Ngành và sự hỗ trợ của Dự án Tạo thuận lợi thương mại đã đẩy mạnh CLiKC!, đưa CLiKC! thành phong trào học tập có tính chất toàn Ngành.

Từ tháng 4/2019 đến hết tháng 10/2019, Trường Hải quan Việt Nam đã đào tạo được 286 học viên với 488 chứng chỉ. Trong đó có 74/98 đối tượng thuộc diện bắt buộc (công chức tuyển dụng không qua thi tuyển).

Tổng số đơn vị hải quan cử học viên tham dự tập huấn tại chỗ: 43/53 (khối cơ quan Tổng cục Hải quan: 12/18; các đơn vị hải quan địa phương: 31/35). Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng, Cục Hải quan tỉnh Long An (2+15) là các đơn vị hải quan cử nhiều học viên tham dự nhất. Các đơn vị hải quan cử nhiền lãnh đạo dự học nhất: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương: 10/10 học viên của toàn Cục tham dự CLiKC! là lãnh đạo, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng: 9/26 học viên là lãnh đạo. Tổng số lượng lãnh đạo dự học: 48/286 (16.8%), trong đó có 01 Cục trưởng, còn lại là lãnh đạo cấp Phòng và tương đương, lãnh đạo cấp Tổ, Đội và tương đương.


Hình ảnh tại lớp CLiKC! đầu tiên tại TP. Đà Nẵng


 
Hình ảnh tại lớp CLiKC! thứ 2 tại tỉnh Quảng Ninh


CLiKC! và các điểm cộng

Về chương trình và công nghệ học tập: Phong phú, nhiều lựa chọn (32 khóa học), công nghệ tiên tiến (nền tảng kỹ thuật moodle, webinars), tương tác hiện đại (diễn đàn, blog, chat,…). Từ ngày 7/11/2019, CLiKC! được WCO nâng cấp, với nhiều tính năng và tiện ích mới, thân thiện với người dùng hơn, dễ thao tác hơn. Đặc biệt, tài liệu đào tạo phong phú và cập nhật hơn.

Về phương pháp học tập: Thực hiện theo nguyên tắc “tự thân” cá thể hóa người học chủ động và có sự kết nối chặt chẽ với bộ phận hỗ trợ tương tác.

Về trình độ học viên: Phần lớn học viên tham dự chương trình CLiKC! đều là công chức có trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ tiếng Anh và say mê học tập. Đối tượng dự học 10 lớp chủ yếu là: công chức được tuyển thẳng, giảng viên kiêm chức của Trường có trình độ tiếng Anh, các chuyên gia hải quan tại địa phương, các học viên từng học tại lớp tiếng Anh chuyên ngành Hải quan tại Trường Hải quan Việt Nam và được khen thưởng vì có thành tích học tập xuất sắc,…

Về giảng viên và phương pháp tập huấn: Giảng viên có kinh nghiệm, phương pháp sư phạm hiện đại, thu hút được học viên.


Học viên và quyết tâm "I can do"


 
"We do CLiKC! together"


Về nhận thức: Toàn bộ học viên đều đánh giá cao chương trình CLiKC! với nội dung đào tạo phong phú (32 khóa học, ở tất cả các lĩnh vực hải quan, từ nghiệp vụ đến kiến thức tổng quan, công nghệ thông tin), phương pháp học tập hiện đại với các ứng dụng công nghệ tiên tiến và nguồn tài liệu tham khảo đồ sộ, phong phú thuộc nhiều ngôn ngữ (Anh, Nga, Pháp,…). 

Về thực thi: Toàn bộ các học viên đều tự nguyện và tự giác đăng ký thêm các khóa học, phần lớn trong số đó đã hoàn thành và gửi chứng chỉ đúng thời hạn về Trường Hải quan Việt Nam.

Về phối hợp: Trường Hải quan Việt Nam - Vụ Tổ chức cán bộ - Vụ Hợp tác quốc tế: Phối hợp chặt chẽ, chủ động để triển khai CLiKC! trên các mặt: cơ chế, chính sách, thủ tục,… Dự án TFP đã tài trợ có hiệu quả cho hoạt động này. Trong giai đoạn đầu, ngoài hỗ trợ cơ sở vật chất và hậu cần, Dự án còn hỗ trợ nguồn lực giảng viên giảng dạy tại các lớp học; sau đó tiến hành chuyển giao để Trường Hải quan Việt Nam tự đào tạo, tập huấn. Các đơn vị Vụ, Cục; Cục Hải quan tỉnh, thành phố tích cực cử học viên tham dự tập huấn tại chỗ. Một số Cục Hải quan còn chủ động liên hệ với Trường để tổ chức tập huấn riêng cho công chức hải quan địa phương.

Về truyền thông: Các khóa học đều được đưa thông tin đều đặn trên website của Trường, Báo Hải quan, Thời báo Tài chính, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Thanh niên, Báo Đà Nẵng,…

CLiKC! và các điểm trừ

Về chương trình: Các kiến thức ở dạng phổ quát toàn cầu, chưa gắn với thực tiễn công việc và đặc thù công tác của Hải quan Việt Nam nên chưa có tính thời sự.

Về trình độ ngoại ngữ của học viên khi theo học: Không đồng đều.

Về thực thi: Một số học viên đăng ký học nhưng không tự giác hoàn thành theo hạn định.

Về phối hợp: Một số đơn vị hải quan chưa cử học viên tham dự tập huấn tại chỗ CLiKC!

Về cơ chế quản lý: Việc quản lý học viên (đôn đốc hoàn thành khóa học và trả chứng chỉ) theo cách thức thủ công (gọi điện, email, nhắn tin) mất nhiều thời gian và làm giảm ý nghĩa của việc tự học online.


Để triển khai CLiKC!, Trường HQVN cần phải nỗ lực rất nhiềuHọc viên và các chứng chỉ nhận được từ 02 ngày tập huấn tại chỗ


Về cơ chế chiêu sinh: Hiện nay, kết quả đạt được chủ yếu đến từ việc đăng ký các khóa học tại lớp tập huấn tại chỗ. Sang năm 2020, nếu tiếp tục chiêu sinh theo hình thức như gửi văn bản đến các đơn vị hải quan đề nghị đăng ký thì sẽ không đạt được hiệu quả.

Danh sách các học viên và tập thể xuất sắc tham gia chương trình CLiKC!

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Đơn vị công tác

Lớp tập huấn

Thành tích

Học viên

1

Nguyễn Công Hoàng

27/11/1990

Công chức

Cục Thuế XNK

3

Hoàn thành 9 khóa học

2

Vũ Hoàng Trung

15/7/1993

Công chức

Văn phòng Tổng cục

1

Hoàn thành 5 khóa học

3

Lê Phạm Hoài Thương

25/5/1988

Công chức

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

4

Hoàn thành 5 khóa học

4

Đinh Thúy Dương

24/02/1992

Công chức

Cục Kiểm định Hải quan

1

Hoàn thành 4 khóa học

5

Vũ Thạch Dũng

11/6/1990

Công chức

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

2

Hoàn thành 4 khóa học

6

Phạm Nam Trung

30/06/1980

Phó Trưởng phòng

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

1

Hoàn thành 4 khóa học

Tập thể

1

Cục Hải quan TP. Hà Nội.

2

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

3

Cục Hải quan TP. Đà Nẵng

4

Cục Hải quan tỉnh Long An

5

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương


Định hướng phát triển phong trào học tập CLiKC! trong Ngành

Tổng cục Hải quan cần có văn bản quy định chính sách khuyến khích đối với công chức tham gia học tập và hoàn thành nhiều chứng chỉ trên chương trình CLiKC! Ví dụ: Cấp Giấy khen của Tổng cục trưởng về tinh thần nghiên cứu học tập, nâng cao năng lực nếu trong 1 năm hoàn thành toàn bộ các khóa học (có lấy chứng chỉ) trên chương trình CLiKC!; hoặc nếu học viên lớp nghiệp vụ hải quan tổng hợp (dành cho đối tượng chuyển ngành hoặc tuyển mới) hoàn thành chứng chỉ khóa học nào của CLiKC sẽ được miễn môn học tương ứng.

Đưa một số khóa học vào chương trình đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam (Nghiệp vụ Hải quan tổng hợp, Tiếng Anh chuyên ngành hải quan).

Có kế hoạch Việt hóa tài liệu đào tạo và một số khóa học trang bị những kiến thức nền tảng, tổng quan (dịch toàn bộ tài liệu đào tạo thuộc phần Training Kits; dịch toàn bộ thư viện thuật ngữ chuyên ngành hải quan của các khóa học).

 
Phó Tổng cục trưởng kỳ vọng CLiKC! sẽ là một trong những bước đệm giúp
Trường Hải quan Việt Nam cất cánh


Trong năm 2020 - 2021: Đưa một số khóa học nguyên bản lên website để từng bước tương thích với điều kiện để được công nhận là Trung tâm đào tạo vùng của WCO trong tương lai (Appendix 1 of Annex to Capacity Building Operational Strategy - Procedures and Requirements - The RTC must also agree to : • Co-ordination by the ROCB. • The installation of the WCO e-learning system. • The promotion of the WCO’s training policy and materials).

Để phong trào học tập CLiKC! thực sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trường Hải quan Việt Nam và các đơn vị hải quan trong toàn Ngành cũng như sự hỗ trợ của Dự án tạo thuận lợi thương mại TFP là rất quan trọng. Bên cạnh đó, Trường Hải quan Việt Nam cũng cần nỗ lực, chủ động huy động và tận dụng mọi nguồn lực nhằm đẩy mạnh chương trình CLiKC! hơn nữa trong tương lai.

(Ban Triển khai CLiKC!)