Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

(Bài 2): Phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức

Cập nhật : 26/11/2018
Lượt xem: 171

(BBT) - Dù đã nỗ lực để đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhưng có một thực tế, đó là công tác đào tạo của Nhà trường đang đối diện rất nhiều khó khăn, thách thức. Khắc phục những vướng mắc đó bằng cách nào, đâu là giải pháp hiệu quả và khả thi nhất? Bài toán dành cho Nhà trường còn rất nan giải.

3. Khó khăn, vướng mắc:

- Tài liệu, giáo trình còn chưa kịp thời cập nhật thực tế hoạt động nghiệp vụ của ngành Hải quan do tình hình hoạt động nghiệp vụ hải quan luôn biến động, các cơ chế, chính sách cũng thường xuyên thay đổi. Trong năm 2018, giảng viên của Nhà trường thường xuyên phải chủ động cập nhật nội dung mới trong các bài giảng theo tình hình thực tiễn trong khi các tài liệu, giáo trình chưa kịp thời điều chỉnh.Thứ trưởng Bộ Tài chính lắng nghe những ý kiến của Trường Hải quan Việt Nam
(Ảnh: VP Trường)

- Một số đơn vị hải quan không cử đủ số lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa học như đã đăng ký với Nhà trường (đặc biệt đối với các lớp dài ngày).

- Một số học viên ngại tham gia học tập do trụ sở Nhà trường chuyển về Hưng Yên, khá xa trung tâm, các điều kiện sinh hoạt còn hạn chế.   


- Nhà trường còn thiếu các chương trình đào tạo trực tuyến, giáo cụ trực quan và Chi cục hải quan giả định để phục vụ công tác giảng dạy.Nhà trường hy vọng trong tương lai gần, học viên có cơ hội được
 học thật trong môi trường Chi cục giả định
(Ảnh: Tư liệu)

- Nhà trường đã chính thức chuyển về trụ sở mới tại Hưng Yên và phải chủ động một phần về tài chính nên có tác động nhất định đến tâm lý của cán bộ, nhân viên Nhà trường và tâm lý ngại tham gia các lớp học của học viên.

4. Kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị Tổng cục Hải quan ban hành văn bản gửi các Vụ, Cục về việc thực hiện nghiêm túc quy định về thời lượng đào tạo tối thiểu cho cán bộ, công chức là 05 ngày/năm/ người theo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính tại Khoản 4, Điều 15 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.


Học tập, nâng cao nghiệp vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn
cần trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, công chức hải quan
(Ảnh: Tư liệu)


- Tổng cục Hải quan cần sớm thực hiện chế độ luân chuyển, biệt phái để điều động cán bộ có kinh nghiệm về giảng dạy tại Trường nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

- Đề nghị Tổng cục Hải quan quan tâm, tạo điều kiện trang bị cơ sở vật chất, giáo cụ trực quan, các học liệu cần thiết phục vụ công tác giảng dạy…

- Đề nghị các đơn vị Vụ, Cục và hải quan địa phương tạo điều kiện tối đa cho các cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập tại Trường; phối hợp tốt với Nhà trường trong việc cử công chức tham gia giảng dạy và khuyến khích đối với đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm của Trường đang công tác tại đơn vị. Tích cực phối kết hợp với Nhà trường trong công tác tổ chức đi thực tế cho các lớp tại địa phương.

- Đề nghị Tổng cục Hải quan quan tâm, tích cực bồi dưỡng đội ngũ giảng viên cơ hữu làm cơ sở cho việc đổi mới công tác đào tạo của Nhà trường theo định hướng của Tổng cục tại Thông báo kết luận của Lãnh đạo Hội thảo Đổi mới công tác đào tạo của ngành Hải quan đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2018 – 2020 và kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp với nhằm ổn định tâm lý, khuyến khích, động viên đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm, cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường gắn bó lâu dài với công tác đào tạo của Nhà trường.

- Đề nghị Tổng cục Hải quan nghiên cứu các quy định, tiêu chuẩn về vị trí việc làm, chức danh liên quan đến công tác đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam để thúc đẩy nhu cầu các cán bộ, công chức tham gia học tập tại Trường.

- Xây dựng cơ chế, lộ trình rõ ràng để Trường Hải quan Việt Nam thực hiện tự chủ tài chính từ cuối năm 2018.

(Hồng Hường)