Hỏi :

(BBT) - Nhiều học viên, thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019 thắc mắc về điều kiện được miễn thi một hoặc các môn thi Pháp luật về hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. Trường Hải quan Việt Nam giải đáp như sau:

Trả lời :

(BBT) - Nhiều học viên, thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019 thắc mắc về điều kiện được miễn thi một hoặc các môn thi Pháp luật về hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. Trường Hải quan Việt Nam giải đáp như sau:

1. Các trường hợp miễn thi:

a) Miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan đối với trường hợp:

a.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;

a.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

b) Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đối với trường hợp:

b.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương, thương mại quốc tế, kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp; 

b.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế hoặc kinh tế đối ngoại hoặc kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

2. Cơ sở xét miễn thi:

c.1) Ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc chuyên ngành đào tạo ghi trên văn bản ghi kết quả học tập phù hợp với chuyên ngành quy định tại tiết a.1 điểm a và tiết b.1 điểm b nêu trên.

c.2) Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự thi công tác trước khi thôi làm giảng viên phù hợp với quy định tại tiết a.2 điểm a và tiết b.2 điểm b nêu trên.

(Theo quy định tại TT số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2019 và TT số 12/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính)

Học viên, thí sinh nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và muốn được miễn thi cần đối chiếu với các thông tin trên, xuất trình hồ sơ hợp lệ (hồ sơ giấy) để Hội đồng thi rà soát và thông báo kết quả cụ thể.

(Trường HQVN)Hỏi :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Trả lời :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Đáp: Công ty có thể tham khảo một số văn bản như sau:

1. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

2. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022.

4. Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập.

5. Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

6. Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

7. Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

8. Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

9. Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

10. Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

11. Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

(BBT)

Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

(Bài 1) Công tác đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam năm 2018: Vượt khó để cán đích thành công

Cập nhật : 23/11/2018
Lượt xem: 605
(BBT) - Năm 2018 là dấu mốc đáng nhớ với tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường Hải quan Việt Nam. Lần đầu tiên Trường có một cơ ngơi hiện đại, được đánh giá là ngang tầm các nước trong khu vực. Công tác đào tạo của Nhà trường cũng "chạm ngõ" rất nhiều lần "đầu tiên" để cán đích thành công.

1. Tình hình thực hiện công tác ĐTBD năm 2018

1.1. Xây dựng văn bản quản lý nội bộ, đề án, kế hoạch, định hướng liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 được Tổng cục phân công nhiệm vụ, Nhà trường đã tiến hành xây dựng, ban hành một số văn bản sau:

- Văn bản triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tại Quyết định số 68/QĐ-TCHQ ngày 09/01/2018: Công văn số 77/THQVN-ĐT&QLHV ngày 25/01/2017 thông báo Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của Nhà trường để các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan được biết nhằm chủ động bố trí cán bộ tham dự các khóa học. Trong đó quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Giám hiệu đối với công tác chuyên môn của các Khoa, Phòng thuộc Trường… Đồng thời, có các công văn gửi các Vụ, Cục về kế hoạch bố trí giảng viên kiêm nhiệm tham gia giảng dạy các lớp trong năm 2018 (các công văn số từ 177 đến 188/THQVN-ĐT&QLHV ngày 28/3/2018 của Trường Hải quan Việt Nam).


Xây dựng chương trình đào tạo theo khung năng lực vị trí việc làm
rất được Nhà trường chú trọng (Ảnh: Tư liệu)


- Văn bản thực hiện công tác quản lý và đánh giá học viên: Quyết định số 338/QĐ-THQVN ngày 13/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam về việc bãi bỏ và sửa đổi văn bản về đào tạo, bồi dưỡng. Ngoài ra, Nhà trường đang triển khai xây dựng lại quy chế kiểm tra, đánh giá học viên, dự kiến ban hành vào cuối năm 2018.

- Văn bản triển khai đổi mới công tác đào tạo: Tờ trình Lãnh đạo Tổng cục số 16/TTr-THQVN ngày 09/01/2018 về việc xây dựng Chi cục Hải quan giải định triển khai đổi mới công tác đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam giai đoạn 2017 - 2018; Tờ trình Lãnh đạo Tổng cục số 256/TTr-THQVN ngày 20/4/2018 về việc tổ chức hội thảo toàn ngành về đổi mới công tác đào tạo toàn Ngành trong tình hình mới (diễn ra vào ngày 15/6/2018 tại Trường Hải quan Việt Nam do PTC Hoàng Việt Cường chủ trì); Tham mưu Kết luận của Lãnh đạo Tổng cục Hội thảo Đổi mới công tác đào tạo của ngành Hải quan đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2018 - 2020 tại thông báo số 3934/TB-TCHQ ngày 05/7/2018. Ngoài ra, còn một số văn bản khác liên quan đến việc xây dựng, đổi mới các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. 

- Văn bản xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm: Công văn số 245/THQVN-ĐT&QLHV ngày 16/04/2018 về việc bổ sung danh sách giảng viên kiêm nhiệm ngành Hải quan; Công văn số 284/THQVN-ĐT&QLHV ngày 26/4/2018 về việc đánh giá kết quả tham gia các hoạt động đào tạo của đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm. Ngoài ra, Nhà trường còn các văn bản về việc kế hoạch bố trí giảng viên kiêm nhiệm tham gia giảng dạy các lớp trong năm 2018 và văn bản liên quan đến chế độ của giảng viên.

Bên cạnh đó, Nhà trường còn ban hành khá nhiều văn bản nội bộ cũng như văn bản phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan để triển khai hiệu quả công tác đào tạo năm 2018.

- Về hợp tác quốc tế trong công tác đào: Nhà trường đã phối kết hợp với Vụ Hợp tác quốc tế đề xuất các nội dung trao đổi và đề nghị hỗ trợ trong công tác đào tạo với Hải quan các nước như: Cơ quan Bảo vệ biên giới Anh, Tổ chức Hải quan thế giới WCO, Dự án USAID. Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực về nghiệp vụ cho Hải quan Lào. Đồng thời, Nhà trường tích cực cử các các cán bộ, giảng viên tham gia các chương trình làm việc của Tổng cục hoặc cử các Đoàn công tác ra nước ngoài nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ với Hải quan các nước: Trung Quốc, Pháp, Anh, Hungari…Đoàn đại biểu dự Hội thảo khu vực châu Á Thái Bình Dương
về phát triển nguồn nhân lực đến thăm và làm việc tại Trường HQVN
(Ảnh: Tư liệu)Ảnh tư liệu


Lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho Hải quan Lào
(Ảnh: Tư liệu)


1.2. Xây dựng nội dung chương trình: ( số lượng, chương trình, tài liệu xây dựng; tên các chương trình tài liệu)

- Tài liệu giảng dạy Nghiệp vụ hải quan dành cho công chức tuyển mới: Thực hiện sự phân công của Lãnh đạo Tổng cục, Nhà trường đã triển khai biên soạn bộ giáo trình, tài liệu chương trình đào tạo nghiệp vụ hải quan tổng hợp với thời lượng 100 ngày theo Quyết định 3215/QĐ-TCHQ ngày 02/10/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Hiện nay, phần lớn chuyên đề đã được thẩm định và đang trong quá trình biên tập để xuất bản. Dự kiến sẽ hoàn thiện bộ tài liệu trên vào Quý IV/2018.Lần đầu tiên Lớp NVHQTH học theo một chương trình mới, kéo dài 5 tháng
với các học phần kỹ năng, kiến thức được thay đổi lớn so với trước đây
(Ảnh: Tư liệu)


- Tài liệu Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên cao cấp hải quan: Nhà trường được Lãnh đạo Tổng cục giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị Vụ, Cục Hải quan có liên quan triển khai xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên cao cấp hải quan tại Quyết định số 83/QĐ-TCHQ ngày 16/01/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Hiện nay, Nhà trường (Tổ thư ký) đã chỉnh sửa chương trình theo góp ý của Hội đồng và gửi Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.   


- Tài liệu Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên và Kiểm tra viên chính Hải quan: Nhà trường đã có Tờ trình đề xuất điều chỉnh một số nội dung đã lạc hậu, không còn phù hợp với thực tế và được Lãnh đạo Tổng cục Hải quan phê duyệt tại Tờ trình số 465/TCCB ngày 13/7/2018 của Vụ Tổ chức cán bộ.

- Tài liệu Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành hải quan (tờ trình 365/TTr-THQVN ngày 28/5/2018 của Trường Hải quan Việt Nam.

2. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của Trường Hải quan Việt Nam

2.1. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức năm 2018 của Nhà trường

Theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của ngành Hải quan năm 2018 tại Quyết định số 68/QĐ-TCHQ ngày 09/01/2018, Trường được phân bổ 43 công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngành Hải quan năm 2018. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế và công văn chiêu sinh của các đơn vị có liên quan, từ đầu năm 2018 đến nay, Nhà trường đã cử tổng cộng 60 công chức, viên chức, giảng viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, vượt 14.1% lần so với kế hoạch. Trong đó, 07 người tham gia đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và 53 người tham các khóa đào tạo khác.

2.2. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 do Nhà trường tổ chức

Theo Kế hoạch trên, trong năm 2018 Trường Hải quan Việt Nam được giao tổ chức 42 lớp với 1930 lượt học viên.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường, Ban Giám hiệu Trường Hải quan Việt Nam đã phân công trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 cho các đơn vị thuộc Trường tại công văn số 77/THQVN-ĐT&QLHV ngày 25/01/2018 như sau:


Các lớp học được đầu tư về chất lượng...


 
và nguồn lực giảng viên hàng đầu
(Ảnh tư liệu)


- Phòng Đào tạo và Quản lý học viên (07 lớp): gồm các lớp bồi dưỡng ngạch công chức, nghiệp vụ hải quan tổng hợp và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm.

- Khoa Kiến thức tổng hợp (18 lớp): gồm các lớp kiến thức, kỹ năng cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp Tổ, Đội.
 

- Khoa Nghiệp vụ (15 lớp): gồm các lớp kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành và chuyên sâu.

Tuy nhiên, do một số lớp không đủ số lượng cán bộ, công chức tham gia khóa học và tài liệu chương trình đang cập nhật, Nhà trường đã đề nghị điều chỉnh 07 lớp sang kế hoạch năm 2019 tại công văn số 863/THQVN-ĐT&QLHV ngày 31/10/2018. Như vậy, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Trường Hải quan Việt Nam năm 2018 còn 35 lớp với 1645 học viên.

Tính đến ngày 31/10/2018, Nhà trường đã và đang tổ chức được 43 lớp đạt 117.1% với 1890 học viên đạt 114.9% so với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được phân công. Như vậy, tổng số lớp và học viên Nhà trường đã đào tạo đều vượt so kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018. Trong đó, 34 lớp với 1600 học viên theo kế hoạch và 09 lớp với 380 học viên ngoài kế hoạch. Bao gồm:

Lớp trong kế hoạch (34 lớp):

- Phòng Đào tạo và Quản lý học viên (06 lớp): 01 lớp Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên hải quan, 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên chính hải quan, 02 lớp Nghiệp vụ hải quan tổng hợp, 01 lớp Nâng cao năng lực về nghiệp vụ cho Hải quan Lào.

- Khoa Kiến thức tổng hợp (15 lớp): 02 lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Tổ, Đội; 02 lớp Tiếng Anh chuyên ngành hải quan; 02 lớp Kỹ thuật nghiệp vụ C/O, Trị giá hải quan; 02 lớp Kỹ thuật nghiệp vụ HS, sở hữu trí tuệ; 01 lớp Tập huấn công tác lễ tân văn phòng; 01 lớp Kỹ năng lập biên bản vi phạm và tranh tụng tại tòa; 02 lớp Nghiệp vụ chuyên ngành về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; 03 lớp Tập huấn chuyên đề về công tác quản lý rủi ro.


Học viên nghiêm túc trong một khóa học
(Ảnh tư liệu)- Khoa Nghiệp vụ (12 lớp): 01 lớp Nghiệp vụ chuyên ngành về thông quan tự động hàng hóa XNK, QC, phương tiện vận tải XNC, QC; 01 lớp Nghiệp vụ chuyên ngành về thuế và trị giá hải quan; 01 lớp Nghiệp vụ chuyên ngành về Kiểm tra sau thông quan; 01 lớp Nghiệp vụ chuyên ngành về Kiểm soát chống buôn lậu; 01 lớp Nghiệp vụ điều tra tố tụng hình sự của cơ quan hải quan; 01 lớp Kỹ năng chuyên ngành về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán phục vụ quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất; 01 lớp Kỹ năng vận hành máy soi đối với hành lý, hàng hóa của hành khách NXC, QC; 01 kỹ năng kiểm tra thực tế hàng hóa XNK, QC, phương tiện vận tải XNC, QC; 01 lớp Nâng cao kỹ năng sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ; 01 lớp Đào tạo kỹ năng sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ; 02 lớp Tập huấn các nội dung về chính sách và thủ tục hải quan mới.


Lãnh đạo Nhà trường sâu sát với các khóa tập huấn
(Ảnh tư liệu)


Lớp ngoài kế hoạch (09 lớp):

01 lớp Nghiệp vụ chuyên ngành về thông quan tự động hàng hóa XNK, QC, phương tiện vận tải XNC, QC; 01 lớp Kỹ năng chuyên ngành về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán phục vụ quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất; 02 lớp Tập huấn các nội dung về chính sách và thủ tục hải quan mới; 02 lớp Vận hành máy soi; 01 lớp Đào tạo kiến thức kiểm tra phương tiện vận tải đường bộ và kết cấu phương tiện vận tải đường bộ; 01 lớp Điều tra hình sự; 01 lớp Quản lý hàng hóa quá cảnh.

Hiện nay, Nhà trường còn 03 lớp Tập huấn chuyên đề về công tác quản lý rủi ro chưa tổ chức, dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 do Nhà trường chủ trì tổ chức. 

(còn tiếp)

(Hồng Hường)