Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

(Bài 1) Công tác đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam năm 2018: Vượt khó để cán đích thành công

Cập nhật : 23/11/2018
Lượt xem: 453
(BBT) - Năm 2018 là dấu mốc đáng nhớ với tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường Hải quan Việt Nam. Lần đầu tiên Trường có một cơ ngơi hiện đại, được đánh giá là ngang tầm các nước trong khu vực. Công tác đào tạo của Nhà trường cũng "chạm ngõ" rất nhiều lần "đầu tiên" để cán đích thành công.

1. Tình hình thực hiện công tác ĐTBD năm 2018

1.1. Xây dựng văn bản quản lý nội bộ, đề án, kế hoạch, định hướng liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 được Tổng cục phân công nhiệm vụ, Nhà trường đã tiến hành xây dựng, ban hành một số văn bản sau:

- Văn bản triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tại Quyết định số 68/QĐ-TCHQ ngày 09/01/2018: Công văn số 77/THQVN-ĐT&QLHV ngày 25/01/2017 thông báo Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của Nhà trường để các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan được biết nhằm chủ động bố trí cán bộ tham dự các khóa học. Trong đó quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Giám hiệu đối với công tác chuyên môn của các Khoa, Phòng thuộc Trường… Đồng thời, có các công văn gửi các Vụ, Cục về kế hoạch bố trí giảng viên kiêm nhiệm tham gia giảng dạy các lớp trong năm 2018 (các công văn số từ 177 đến 188/THQVN-ĐT&QLHV ngày 28/3/2018 của Trường Hải quan Việt Nam).


Xây dựng chương trình đào tạo theo khung năng lực vị trí việc làm
rất được Nhà trường chú trọng (Ảnh: Tư liệu)


- Văn bản thực hiện công tác quản lý và đánh giá học viên: Quyết định số 338/QĐ-THQVN ngày 13/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam về việc bãi bỏ và sửa đổi văn bản về đào tạo, bồi dưỡng. Ngoài ra, Nhà trường đang triển khai xây dựng lại quy chế kiểm tra, đánh giá học viên, dự kiến ban hành vào cuối năm 2018.

- Văn bản triển khai đổi mới công tác đào tạo: Tờ trình Lãnh đạo Tổng cục số 16/TTr-THQVN ngày 09/01/2018 về việc xây dựng Chi cục Hải quan giải định triển khai đổi mới công tác đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam giai đoạn 2017 - 2018; Tờ trình Lãnh đạo Tổng cục số 256/TTr-THQVN ngày 20/4/2018 về việc tổ chức hội thảo toàn ngành về đổi mới công tác đào tạo toàn Ngành trong tình hình mới (diễn ra vào ngày 15/6/2018 tại Trường Hải quan Việt Nam do PTC Hoàng Việt Cường chủ trì); Tham mưu Kết luận của Lãnh đạo Tổng cục Hội thảo Đổi mới công tác đào tạo của ngành Hải quan đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2018 - 2020 tại thông báo số 3934/TB-TCHQ ngày 05/7/2018. Ngoài ra, còn một số văn bản khác liên quan đến việc xây dựng, đổi mới các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. 

- Văn bản xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm: Công văn số 245/THQVN-ĐT&QLHV ngày 16/04/2018 về việc bổ sung danh sách giảng viên kiêm nhiệm ngành Hải quan; Công văn số 284/THQVN-ĐT&QLHV ngày 26/4/2018 về việc đánh giá kết quả tham gia các hoạt động đào tạo của đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm. Ngoài ra, Nhà trường còn các văn bản về việc kế hoạch bố trí giảng viên kiêm nhiệm tham gia giảng dạy các lớp trong năm 2018 và văn bản liên quan đến chế độ của giảng viên.

Bên cạnh đó, Nhà trường còn ban hành khá nhiều văn bản nội bộ cũng như văn bản phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan để triển khai hiệu quả công tác đào tạo năm 2018.

- Về hợp tác quốc tế trong công tác đào: Nhà trường đã phối kết hợp với Vụ Hợp tác quốc tế đề xuất các nội dung trao đổi và đề nghị hỗ trợ trong công tác đào tạo với Hải quan các nước như: Cơ quan Bảo vệ biên giới Anh, Tổ chức Hải quan thế giới WCO, Dự án USAID. Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực về nghiệp vụ cho Hải quan Lào. Đồng thời, Nhà trường tích cực cử các các cán bộ, giảng viên tham gia các chương trình làm việc của Tổng cục hoặc cử các Đoàn công tác ra nước ngoài nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ với Hải quan các nước: Trung Quốc, Pháp, Anh, Hungari…Đoàn đại biểu dự Hội thảo khu vực châu Á Thái Bình Dương
về phát triển nguồn nhân lực đến thăm và làm việc tại Trường HQVN
(Ảnh: Tư liệu)Ảnh tư liệu


Lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho Hải quan Lào
(Ảnh: Tư liệu)


1.2. Xây dựng nội dung chương trình: ( số lượng, chương trình, tài liệu xây dựng; tên các chương trình tài liệu)

- Tài liệu giảng dạy Nghiệp vụ hải quan dành cho công chức tuyển mới: Thực hiện sự phân công của Lãnh đạo Tổng cục, Nhà trường đã triển khai biên soạn bộ giáo trình, tài liệu chương trình đào tạo nghiệp vụ hải quan tổng hợp với thời lượng 100 ngày theo Quyết định 3215/QĐ-TCHQ ngày 02/10/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Hiện nay, phần lớn chuyên đề đã được thẩm định và đang trong quá trình biên tập để xuất bản. Dự kiến sẽ hoàn thiện bộ tài liệu trên vào Quý IV/2018.Lần đầu tiên Lớp NVHQTH học theo một chương trình mới, kéo dài 5 tháng
với các học phần kỹ năng, kiến thức được thay đổi lớn so với trước đây
(Ảnh: Tư liệu)


- Tài liệu Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên cao cấp hải quan: Nhà trường được Lãnh đạo Tổng cục giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị Vụ, Cục Hải quan có liên quan triển khai xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên cao cấp hải quan tại Quyết định số 83/QĐ-TCHQ ngày 16/01/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Hiện nay, Nhà trường (Tổ thư ký) đã chỉnh sửa chương trình theo góp ý của Hội đồng và gửi Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.   


- Tài liệu Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên và Kiểm tra viên chính Hải quan: Nhà trường đã có Tờ trình đề xuất điều chỉnh một số nội dung đã lạc hậu, không còn phù hợp với thực tế và được Lãnh đạo Tổng cục Hải quan phê duyệt tại Tờ trình số 465/TCCB ngày 13/7/2018 của Vụ Tổ chức cán bộ.

- Tài liệu Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành hải quan (tờ trình 365/TTr-THQVN ngày 28/5/2018 của Trường Hải quan Việt Nam.

2. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của Trường Hải quan Việt Nam

2.1. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức năm 2018 của Nhà trường

Theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của ngành Hải quan năm 2018 tại Quyết định số 68/QĐ-TCHQ ngày 09/01/2018, Trường được phân bổ 43 công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngành Hải quan năm 2018. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế và công văn chiêu sinh của các đơn vị có liên quan, từ đầu năm 2018 đến nay, Nhà trường đã cử tổng cộng 60 công chức, viên chức, giảng viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, vượt 14.1% lần so với kế hoạch. Trong đó, 07 người tham gia đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và 53 người tham các khóa đào tạo khác.

2.2. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 do Nhà trường tổ chức

Theo Kế hoạch trên, trong năm 2018 Trường Hải quan Việt Nam được giao tổ chức 42 lớp với 1930 lượt học viên.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường, Ban Giám hiệu Trường Hải quan Việt Nam đã phân công trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 cho các đơn vị thuộc Trường tại công văn số 77/THQVN-ĐT&QLHV ngày 25/01/2018 như sau:


Các lớp học được đầu tư về chất lượng...


 
và nguồn lực giảng viên hàng đầu
(Ảnh tư liệu)


- Phòng Đào tạo và Quản lý học viên (07 lớp): gồm các lớp bồi dưỡng ngạch công chức, nghiệp vụ hải quan tổng hợp và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm.

- Khoa Kiến thức tổng hợp (18 lớp): gồm các lớp kiến thức, kỹ năng cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp Tổ, Đội.
 

- Khoa Nghiệp vụ (15 lớp): gồm các lớp kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành và chuyên sâu.

Tuy nhiên, do một số lớp không đủ số lượng cán bộ, công chức tham gia khóa học và tài liệu chương trình đang cập nhật, Nhà trường đã đề nghị điều chỉnh 07 lớp sang kế hoạch năm 2019 tại công văn số 863/THQVN-ĐT&QLHV ngày 31/10/2018. Như vậy, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Trường Hải quan Việt Nam năm 2018 còn 35 lớp với 1645 học viên.

Tính đến ngày 31/10/2018, Nhà trường đã và đang tổ chức được 43 lớp đạt 117.1% với 1890 học viên đạt 114.9% so với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được phân công. Như vậy, tổng số lớp và học viên Nhà trường đã đào tạo đều vượt so kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018. Trong đó, 34 lớp với 1600 học viên theo kế hoạch và 09 lớp với 380 học viên ngoài kế hoạch. Bao gồm:

Lớp trong kế hoạch (34 lớp):

- Phòng Đào tạo và Quản lý học viên (06 lớp): 01 lớp Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên hải quan, 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên chính hải quan, 02 lớp Nghiệp vụ hải quan tổng hợp, 01 lớp Nâng cao năng lực về nghiệp vụ cho Hải quan Lào.

- Khoa Kiến thức tổng hợp (15 lớp): 02 lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Tổ, Đội; 02 lớp Tiếng Anh chuyên ngành hải quan; 02 lớp Kỹ thuật nghiệp vụ C/O, Trị giá hải quan; 02 lớp Kỹ thuật nghiệp vụ HS, sở hữu trí tuệ; 01 lớp Tập huấn công tác lễ tân văn phòng; 01 lớp Kỹ năng lập biên bản vi phạm và tranh tụng tại tòa; 02 lớp Nghiệp vụ chuyên ngành về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; 03 lớp Tập huấn chuyên đề về công tác quản lý rủi ro.


Học viên nghiêm túc trong một khóa học
(Ảnh tư liệu)- Khoa Nghiệp vụ (12 lớp): 01 lớp Nghiệp vụ chuyên ngành về thông quan tự động hàng hóa XNK, QC, phương tiện vận tải XNC, QC; 01 lớp Nghiệp vụ chuyên ngành về thuế và trị giá hải quan; 01 lớp Nghiệp vụ chuyên ngành về Kiểm tra sau thông quan; 01 lớp Nghiệp vụ chuyên ngành về Kiểm soát chống buôn lậu; 01 lớp Nghiệp vụ điều tra tố tụng hình sự của cơ quan hải quan; 01 lớp Kỹ năng chuyên ngành về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán phục vụ quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất; 01 lớp Kỹ năng vận hành máy soi đối với hành lý, hàng hóa của hành khách NXC, QC; 01 kỹ năng kiểm tra thực tế hàng hóa XNK, QC, phương tiện vận tải XNC, QC; 01 lớp Nâng cao kỹ năng sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ; 01 lớp Đào tạo kỹ năng sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ; 02 lớp Tập huấn các nội dung về chính sách và thủ tục hải quan mới.


Lãnh đạo Nhà trường sâu sát với các khóa tập huấn
(Ảnh tư liệu)


Lớp ngoài kế hoạch (09 lớp):

01 lớp Nghiệp vụ chuyên ngành về thông quan tự động hàng hóa XNK, QC, phương tiện vận tải XNC, QC; 01 lớp Kỹ năng chuyên ngành về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán phục vụ quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất; 02 lớp Tập huấn các nội dung về chính sách và thủ tục hải quan mới; 02 lớp Vận hành máy soi; 01 lớp Đào tạo kiến thức kiểm tra phương tiện vận tải đường bộ và kết cấu phương tiện vận tải đường bộ; 01 lớp Điều tra hình sự; 01 lớp Quản lý hàng hóa quá cảnh.

Hiện nay, Nhà trường còn 03 lớp Tập huấn chuyên đề về công tác quản lý rủi ro chưa tổ chức, dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 do Nhà trường chủ trì tổ chức. 

(còn tiếp)

(Hồng Hường)