Hỏi :

(BBT) - Nhiều học viên, thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019 thắc mắc về điều kiện được miễn thi một hoặc các môn thi Pháp luật về hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. Trường Hải quan Việt Nam giải đáp như sau:

Trả lời :

(BBT) - Nhiều học viên, thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019 thắc mắc về điều kiện được miễn thi một hoặc các môn thi Pháp luật về hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. Trường Hải quan Việt Nam giải đáp như sau:

1. Các trường hợp miễn thi:

a) Miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan đối với trường hợp:

a.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;

a.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

b) Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đối với trường hợp:

b.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương, thương mại quốc tế, kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp; 

b.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế hoặc kinh tế đối ngoại hoặc kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

2. Cơ sở xét miễn thi:

c.1) Ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc chuyên ngành đào tạo ghi trên văn bản ghi kết quả học tập phù hợp với chuyên ngành quy định tại tiết a.1 điểm a và tiết b.1 điểm b nêu trên.

c.2) Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự thi công tác trước khi thôi làm giảng viên phù hợp với quy định tại tiết a.2 điểm a và tiết b.2 điểm b nêu trên.

(Theo quy định tại TT số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2019 và TT số 12/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính)

Học viên, thí sinh nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và muốn được miễn thi cần đối chiếu với các thông tin trên, xuất trình hồ sơ hợp lệ (hồ sơ giấy) để Hội đồng thi rà soát và thông báo kết quả cụ thể.

(Trường HQVN)Hỏi :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Trả lời :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Đáp: Công ty có thể tham khảo một số văn bản như sau:

1. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

2. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022.

4. Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập.

5. Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

6. Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

7. Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

8. Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

9. Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

10. Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

11. Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

(BBT)

Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hướng dẫn hậu cần 03 lớp đào tạo tại chỗ CLiKC!

Cập nhật : 28/03/2019
Lượt xem: 280

(BBT) - Những thông tin dưới đây đã được Trường Hải quan Việt Nam(dưới đây gọi là Trường) và Dự án Tạo thuận lợi thương mại (dưới đây gọi là Dự án), (gọi chung là Ban Tổ chức) thống nhất để đảm bảo sự thuận lợi tối ưu cho các học viên tham dự lớp học. Đề nghị các học viên theo dõi kỹ các chỉ dẫn chi tiết này.

1. Lớp học

1.1. Chương trình

Chi tiết chương trình (bản cứng) được gửi kèm theo Công văn triệu tập học viên tham dự lớp tập huấn tại chỗ chương trình CLiKC! của Tổ chức Hải quan thế giới.

Bản mềm chương trình được gửi qua email từng học viên.

Chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC! của Tổ chức Hải quan thế giới lần đầu tiên được đưa vào triển khai đào tạo trong toàn ngành Hải quan, tập trung vào các vấn đề trọng tâm của nghiệp vụ hải quan như trị giá, xuất xứ, phân loại hàng hóa, sở hữu trí tuệ, quản lý rủi ro, xây dựng năng lực, v.v… và được thực hiện trên nền tảng Moodle. Để đạt hiệu quả tối ưu, Ban Tổ chức khuyến khích các học viên mang theo máy tính xách tay.

Đề nghị tất cả các học viên nghiên cứu kỹ tài liệu đã được Trường gửi qua email (hoặc tải trực tiếp tại website: www.truonghaiquan.edu.vn , phần Tài liệu đào tạo - bồi dưỡng) trước khi tham dự lớp đào tạo tại chỗ để lựa chọn và đăng ký khóa học trực tuyến phù hợp với bản thân ngay tại lớp học.

Danh sách học viên đăng ký các khóa học trực tuyến kèm theo thời hạn hoàn thành khóa học sẽ được Trường tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, upload tại website www.truonghaiquan.edu.vn , phần Thông báo và Học viên/Danh sách khóa học và gửi về các đơn vị hải quan theo đường Công văn, dưới dạng Quyết định ngay sau khi kết thúc 03 (ba) lớp đào tạo tại chỗ.

1.2. Thành phần tham dự

Danh sách học viên sẽ được Trường gửi qua email (và upload trực tiếp tại website: www.truonghaiquan.edu.vn , phần Thông báo và Học viên/Danh sách khóa học) để các học viên giữ liên hệ và hỗ trợ nhau trong học tập (nếu cần). Ngoài các học viên của khóa học, còn có Nhóm Điều phối chương trình của Trường, cán bộ Vụ Hợp tác quốc tế, giảng viên lớp học cũng như các cán bộ Dự án.

1.3. Chuẩn bị

Như đã đề cập tại mục 1.1, để phát huy hiệu quả chương trình đào tạo CLiKC! của Tổ chức Hải quan thế giới, toàn bộ học viên đều phải đăng ký trực tiếp khóa học trực tuyến phù hợp với bản thân và thời hạn hoàn thành khóa học ở lớp đào tạo tại chỗ.

Mỗi học viên sẽ được Nhóm Điều phối chương trình cấp tên truy cập (username) và mật khẩu (password) qua email để tìm hiểu về chương trình trước khi tham dự lớp học.

1.4. Tài liệu sử dụng

Các tài liệu được Trường gửi qua email cho từng học viên (và upload trực tiếp tại website: www.truonghaiquan.edu.vn , phần Tài liệu đào tạo - bồi dưỡng). Xin lưu ý: Lớp học sẽ không phát tài liệu giấy. Vì thế, Ban Tổ chức đánh giá cao các học viên sử dụng máy tính xách tay cá nhân với các dữ liệu đã được tải về từ website Trường Hải quan Việt Nam.

2. Các vấn đề hậu cần

2.1. Đặt vé máy bay

Các học viên di chuyển bằng máy bay sẽ được Ban Tổ chức liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc email để sắp xếp chuyến đi muộn nhất trước ngày 01/4/2019 đối với học viên tham dự khóa tập huấn tại Đà Nẵng và trước ngày 03/4/2019 đối với học viên tham dự khóa tập huấn tại Quảng Ninh. Mọi sự thay đổi liên quan đến hành trình đều không được chấp nhận nếu không có sự đồng ý từ Ban Tổ chức. Trong trường hợp các học viên không nhận được vé điện tử theo thời gian đã đề cập ở trên, hoặc vé bị lỗi về họ, tên hoặc bất cứ một thông tin nào, v.v… học viên cần thông báo lại ngay cho Ban Tổ chức.

Học viên sẽ được nhận tiền taxi sân bay theo định mức quy định, do vậy, không yêu cầu phải giữ lại hóa đơn taxi sân bay.

2.2. Di chuyển bằng các phương tiện khác

- Học viên được khuyến khích di chuyển bằng phương tiện công cộng.

- Đối với các học viên di chuyển bằng phương tiện cá nhân: Một nhóm học viên có thể sử dụng chung một phương tiện cá nhân trong trường hợp không có phương tiện công cộng (xe khách, xe buýt, tàu hỏa,…) tại khu vực và được sự đồng ý trước của Ban Tổ chức qua email. Đề nghị các học viên tự liên hệ với khách sạn để đặt chỗ gửi xe và tự thanh toán chi phí trông giữ xe (nếu có). Học viên xác nhận khoảng cách di chuyển qua ứng dụng Google Map để làm cơ sở thanh toán tiền đi lại. Học viên được hỗ trợ tiền đi lại theo số km thực tế cho hai chiều theo định mức 1,500 đồng/1km.

- Đối với các học viên di chuyển bằng xe khách, tàu hỏa, hoặc các phương tiện khác ngoài các phương tiện đã nêu trên: Đề nghị giữ lại cuống vé chiều đi để thanh toán. Cuống vé một chiều đi được tự động nhân đôi cho chiều về.

- Học viên giữ lại hóa đơn taxi từ nhà ra bến xe, ga tàu; từ bến xe, ga tàu đến khách sạn (chiều đi) để được thanh toán. Hóa đơn chiều đi được tự động nhân đôi cho chiều về.

2.3. Khách sạn

- Ban Tổ chức sẽ sắp xếp chỗ ở cho học viên theo tiêu chuẩn 02 người/phòng. Học viên muốn ở phòng riêng hoặc ở tại địa điểm khác ngoài địa điểm Ban Tổ chức đã bố trí thì tự liên hệ với khách sạn và tự thanh toán chi phí tiền phòng cá nhân.

- Một số trường hợp sẽ được xem xét ở phòng riêng do Ban Tổ chức quyết định. Học viên muốn rời khách sạn trước thời gian dự kiến phải báo với Ban Tổ chức và tự túc chi phí ở khách sạn khác. Học viên muốn kéo dài thời gian lưu trú ngoài thời gian tổ chức lớp đào tạo thì chủ động liên hệ với khách sạn và tự chịu chi phí phòng ở phát sinh. Ban Tổ chức thanh toán trực tiếp cho khách sạn tối đa 3 đêm tiền phòng.

Các học viên trong khu vực các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên,… được khuyến khích rời khách sạn vào ngày cuối của khoá đào tạo nhường phòng cho các học viên khoá sau và tiết kiệm chi phí. Các dịch vụ khác như tiền giặt là, nước uống, đồ ăn,… phát sinh ngoài tiền phòng sẽ do học viên tự chi trả.

Địa chỉ khách sạn:

- Tại Đà Nẵng: Khách sạn Nalod, 192 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Số điện thoại liên hệ: 0236.3913.999

- Tại Quảng Ninh: Khách sạn Mường Thanh Grand Hạ Long, Số 7, Lô 20, Khu Đông Hùng Thắng, TP. Hạ Long.

Số điện thoại liên hệ: 020.3381.2468

2.4. Công tác phí

Công tác phí sẽ được trả cho học viên theo định mức quy định, cụ thể như sau:

- Học viên đến từ các đơn vị hải quan khác tỉnh khác địa phương tổ chức tập huấn sẽ được nhận công tác phí, tiền đi lại.

- Học viên của các đơn vị hải quan tại địa phương tổ chức tập huấn sẽ không được thanh toán tiền đi lại, tiền ở và công tác phí.

- Học viên sẽ được nhận 75% công tác phí cho ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của chuyến công tác (ngày đi lại).

- Học viên chỉ được thanh toán tiền công tác phí theo thực tế tham dự và theo danh sách check in, check out của khách sạn.

2.5. Ăn trưa

- Ban Tổ chức sẽ sắp xếp ăn trưa tại khách sạn trong thời gian tập huấn từ ngày 8-9/4/2019 (lớp thứ 1); ngày 16-17/4/2019 (lớp thứ 2) và ngày 18-19/4/2019 (lớp thứ 3). Tiền ăn trưa sẽ được khấu trừ từ tiền công tác phí trong hai ngày học.

2.6. Chứng từ và điều kiện thanh toán công tác phí, tiền đi lại:

Các chứng từ học viên cần gửi lại cho Ban Tổ chức như đã nêu ở mục 2.2.

Ngoài ra: Đối với các học viên đi máy bay thì tiền công tác phí, tiền đi lại sẽ được chuyển khoản trực tiếp cho học viên sau khi học viên gửi lại thẻ lên máy bay cả hai chiều cho Ban Tổ chức (đầu mối tiếp nhận sẽ được thông báo tại lớp học).

Đối với các học viên không đi máy bay thì tiền công tác phí, tiền đi lại theo định mức sẽ được Ban Tổ chức thanh toán trực tiếp tại lớp đào tạo.

Các học viên sẽ ký vào Danh sách tham dự từng ngày và ký nhận tiền công tác phí vào cuối đợt công tác. Ban Tổ chức không chấp nhận bất kỳ trường hợp ký thay nào.

3. Các thông tin khác:

3.1. Thời tiết

Để có thông tin thời tiết cập nhật nhất, có thể truy cập website như: https://weather.com/vi-VN/weather/today/l/VMXX0006:1:VM hoặc: https://vnweather.net/

3.2. Trang phục

Học viên mặc trang phục hải quan xuân hè.

3.3. Thông tin liên hệ

Trường Hải quan Việt Nam

Dự án Tạo thuận lợi thương mại

Giảng viên: Trần Khánh Yên - Khoa Kiến thức tổng hợp (phụ trách chung)

Di động: 0904.789.795

Email: yentk@customs.gov.vn

Điều phối viên Đào tạo: Hoàng Nghệ Hà (phụ trách chung)

Di động: 0901 567 888

Email: ha.hoang@vietnamtfp.com

Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Khoa Kiến thức tổng hợp (phụ trách quản lý học viên và lớp học)

Di động: 0918.825.626

Email: hanhnh2@customs.gov.vn

Kế toán: Nguyễn Thị Thu Hằng (phụ trách hậu cần, đi lại, khách sạn, tài chính… cho lớp Đà Nẵng)

Di động: 0943 740 266

Email: hang.nguyen@vietnamtfp.com

Bà: Trần Thị Hồng Hường - Phòng Đào tạo và Quản lý học viên (hỗ trợ chung)

Di động: 0979.361.538

Email: huongtth@customs.gov.vn

Trợ lý tài chính: Nguyễn Hồng Lý (phụ trách hậu cần, đi lại, khách sạn, tài chính… cho lớp Quảng Ninh)

Di động: 0912 226 427

Email: ly.nguyen@vietnamtfp.com(Khoa KTTH)