Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Bảng điểm Lớp TACNHQ Khóa 20

Cập nhật : 19/09/2018
Lượt xem: 274

(BBT) - Khoa KTTH thông báo bảng điểm Lớp Tiếng Anh chuyên ngành Hải quan Khóa 20.

Khóa học tiếng Anh chuyên ngành Hải quan là chương trình được thiết kế dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức ngành HQ. Trong năm 2017, giáo trình tiếng Anh đã được viết lại bởi các giảng viên, các chuyên gia đầu Ngành, trong và ngoài nước. Giáo trình cập nhật nhiều kiến thức chuyên ngành Hải quan như: Hệ thống VNACCS/ VCIS, AEO, Advance Rulings; các chuyên đề C/O, mã HS, Trị giá HQ, Sở hữu trí tuệ, Logistics và chuỗi cung ứng….;

Giáo trình yêu cầu kết hợp nhiều kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, các bài tập tình huống (Case study), đóng vai (Role play), trao đổi, thảo luận;

Giáo trình cũng đã bổ sung các sơ đồ, lưu đồ, mô hình thông quan… để đảm làm rõ các nội dung lý thuyết của bài giảng…

Khóa học được tổ chức với mục tiêu tạo cơ hội cho cán bộ, công chức hải quan được rèn luyện các kĩ năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh trong một môi trường chuyên nghiệp, để họ có thể tự tin khi giao tiếp với các chuyên gia, đối tác nước ngoài, từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

Khóa học tiếng Anh chuyên ngành Hải quan K20 được tổ chức từ ngày 25/7/2018 đến ngày 05/09/2018, với thời gian thực học 30 ngày (không kể ngày lễ, thứ bẩy, chủ nhật). Ngoài PP giảng dạy mới, hiện đại bởi các giảng viên Nhà trường, GV các đơn vị Vụ, Cục, các chuyên gia NN tại lớp học, HV còn được tham gia nhiều chương trình bổ ích, thú vị như: giao lưu, học tập tại Trung tâm Ngoại ngữ Shelton; đi thực tế, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, thăm quan các quy trình thủ tục HQ tại Chi Cục HQ cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Cục HQ tỉnh Cao Bằng).

Các giáo viên và học viên đã tạo ra một môi trường học tập sôi nổi, hăng say và đầy hứng khởi. Học viên luyện tập tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, không chỉ trên lớp mà trong cả giờ nghỉ giải lao, trong những buổi picnic, giao lưu, sinh hoạt ngoại khóa, ... Nhờ vậy, chỉ sau 30 ngày liên tục học tập, khả năng tiếng Anh của các học viên đã được cải thiện đáng kể.

Nếu so với những ngày đầu, nhiều học viên còn e ngại, rụt rè không dám phát biểu vì thiếu vốn từ, vì sợ mình nói sai, thì đến khi kết thúc khóa học, Học viên đã có nhiều cải thiện theo hướng tích cực, tự tin trong giao tiếp, thoải mái thể hiện quan điểm cá nhân, và hơn thế nữa, mỗi học viên bây giờ đều có thể diễn thuyết tương đối mạch lạc và lưu loát bằng tiếng Anh.

Các học viên cũng đã có những chia sẻ rất cởi mở và chân thành về những khó khăn và trở ngại ban đầu phải thu xếp công việc để toàn tâm toàn ý tập trung cho khóa học. Từ ngày đầu tập trung còn nhiều bỡ ngỡ, có học viên do chưa kịp thu xếp công việc phải tập trung muộn, những buổi học đầu tiên bị “ngợp” vì “English day by day, everywhere, everything”, đến cuối khóa lại mong muốn lớp học kéo dài hơn, vì “đi học vui hơn đi làm”, để không chỉ có cơ hội trau dồi ngoại ngữ, mà lớp học còn là cơ hội để rất nhiều điều tốt đẹp được ươm mầm và nảy nở về sau…

Quá trình ấy được ghi dấu bằng kết quả học tập cụ thể như sau:

Tốt nghiệp: 2 /11 học viên đạt loại giỏi, chiếm 18 %; 9 học viên đạt loại khá, chiếm 82%; không có học viên đạt loại TB.

Giảng viên: được học viên khóa học đánh giá cao về phương pháp giảng dạy hiện đại, tập trung các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, thực hành các dạng bài tập đa dạng (Case study), …giúp học viên nâng cao kỹ năng thuyết trình và kiến thức nghiệp vụ để giải quyết các tình huống tại cửa khẩu. Giảng viên hầu hết đều: Tập trung vào các kỹ năng, chủ yếu là kỹ năng nghe, nói; tăng cường thời lượng đóng vai để nâng cao kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống thực tế tại cửa khẩu đối với khác du lịch, doanh nghiệp nước ngoài; giảng viên đánh giá học viên thông qua thuyết trình nhóm theo chủ đề trên PowerPoint với 3 bài thi số 1, số 2 và bài thi cuối khóa và đánh giá sự nỗ lực của học viên trong cả quá trình học tập tại lớp.


Khóa học đã kết thúc. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn rằng, những gì các bạn đã tích lũy và kịp xây dựng tại Trường sẽ còn nối dài mãi. Hy vọng "Nhóm ăn chơi K20" trên Zalo luôn kịp thời cập nhật tin tức của nhau, hy vọng cả lớp sẽ có một chuyến đi miền Tây trong tương lai không xa và hy vọng quan trọng nhất là ai cũng mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác.

Chi tiết bảng điểm khóa học xem tại đây

(BBT)