Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Bài tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS

Cập nhật : 05/12/2017
Lượt xem: 607
Nhân ngày 1/12, ngày phòng chống HIV/AIDS và hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017. Chúng ta cần nắm lại những thông tin chung nhất về căn bệnh này để phòng tránh cho mình và người than.

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, dù ít hay nhiều cũng một lần nghe và nói đến HIV/AIDS. Chẳng hạn như HIV/AIDS là gì? Nó lây truyền qua những con đường nào? Hậu quả ra sao? Đó là căn bệnh gây suy kiệt về tinh thần thể lực, làm suy tàn nòi giống và kiệt quệ kinh tế. Nó thực sự là hiểm họa của bất cứ ai, bất cứ quốc gai nào trên thế giới, đặc biệt là những nước nghèo, đang phát triển và trong đó có Việt Nam. Vì vậy, phòng chống căn bệnh này là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của gia đình và mỗi cá nhân.
Hiện nay vẫn chưa có một loại thuốc nào có thể chữa khỏi bệnh HIV/AIDS. Vậy biết cách tự phòng tránh bệnh cho mình, cho cộng đồng cũng như tuyên truyền cho mọi người cùng biết, được coi như một loại vắcxin để phòng HIV/AIDS có hiệu quả hiện nay.

I. Bệnh HIV/AIDS :
- HIV là chữ viết tắt của” loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người”.
- AIDS là chữ viết tắt của” hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải”.
Ở người AIDS là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV, trong giai đoạn này hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy yếu nên người bệnh dễ mắc phải các bệnh khác như ung thư, nhiễm khuẩn…..

II. Có 4 giai đoạn nhiễm HIV:

1. Giai đoạn sơ nhiễm( còn gọi là thời kỳ cửa sổ): thời gian kéo dài 2 đến 6 tháng, cơ thể hoàn toàn bình thường, xét nghiệm HIV Âm tính(-)

2. Giai đoạn HIV không triệu chứng: thời gian 5 đến 7 năm, cơ thể vẫn khỏe mạnh bình thường, xét nghiệm HIV Dương tính( +)

3. Giai đoạn cận HIV: vẫn không có biểu hiện đặc trưng, xét nghiệm HIV Dương tính(+)

4. Giai đoạn HIV có triệu chứng:
- Gầy sút( giảm trên 10% trọng lượng cơ thể).
- Sốt, đi ngoài, ho kéo dài trên 1 tháng.
- Xuất hiện nhiều bệnh như : ung thư, lao, viêm phổi, viêm da, lở loét toàn thân…..
- Người bệnh nhanh chóng tử vong tùy vào điều kiện chăm sóc và điều trị
HIV/AIDS không phải bệnh xã hội mà những người nhiễm HIV/AIDS là một người bệnh, không chỉ những người xấu, người dính vào tệ nạn xã hội mới bị nhiễm HIV mà tất cả mọi người đều có thể nhiễm HIV nếu không thực hiện các biện pháp phòng bệnh

III. Các biện pháp phòng ngừa HIV/AIDS:
Dựa vào đường lây nhiễm HIV có các biện pháp phòng như sau:

1. Phòng nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục:
- Sống lành mạnh, chung thủy một vợ một chồng và cả hai đều chưa nhiễm HIV, không quan hệ tình dục bừa bãi
- Trong trường hợp quan hệ tình dục với đối tượng chưa rõ có bị nhiễm HIV hay không, cần thực hiện tình dục an toàn để bảo vệ bản thân bằng cách sử dụng bao cao su đúng cách
- Phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm HIV vì những tổn thương do nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục sẽ là cửa vào lý tưởng cho vi rút HIV xâm nhập.

2. Phòng nhiễm HIV qua đường máu:
- Không tiêm chích ma túy
- Chỉ truyền máu và các chế phẩm máu khi thật cần thiết và chỉ nhận máu và chế phẩm máu khi dã xét nghiệm HIV
- Chỉ sử dụng bơm kim tiêm vô trùng, không dùng chung bơm kim tiêm, sử dụng dụng cụ đã tiệt trùng khi phẫu thuật, xăm, xỏ lỗ tai, châm cứu…..
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết của cơ thể người nhiễm HIV
- Dùng riêng đồ dùng các nhân như dao cạo, bàn chải đánh răng, bấm móng ta y, quần áo, khăn tắm….

3. Phòng nhiễm HIV lây truyền từ mẹ sang con:
- Cứ 100 người phụ nữ nhiễm HIV sinh con thì khoảng 25-30 trẻ bị nhiễm HIV, nếu đã có thai thì không nên sinh con.
- Trường hợp muốn sinh con cần đến cơ sở y tế để được tư vấn về cách phòng lây nhiễm HIV cho con. Sau khi sinh không cho trẻ bú sữa mẹ mà dùng sữa bò.

Mong rằng qua bài này mọi người sẽ hiểu hơn và phòng tránh được nguy cơ lây bệnh cho bản thân, gia đình và xã hội./.

Nguyễn Thị Hương – Văn Phòng Trường HQVN