STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

Thông tư liên tịch 40/201 - Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015

(24)
2

100 câu hỏi - đáp về biển đảo Việt Nam dành cho Tuổi trẻ Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành

(4)
3

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

(6)
4

Nghị định số 59/2018/NĐ-CP

(7)
5

Định hướng mô hình tăng trưởng thực hiện qua quá trình tái cơ cấu kinh tế đã được xác định hiện nay là đúng, nhưng cần cụ thể hóa trong thực tiễn; đồng thời hoàn thiện mô hình phát triển theo hướng kết hợp đồng bộ đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, quán triệt tư duy và quan điểm phát triển nêu trên.

(10)
6

NĐ45/2013/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

(19)
7

Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/205 (bản Tiếng Việt)

(5)
8

Trong gần 30 năm qua từ khi bắt đầu công cuộc Đổi Mới cho đến nay, nước ta đã huy động và sử dụng nguồn lực to lớn để phát triển đất nước nhưng chưa đem lại kết quả tương xứng. Tuy nước ta đã vượt qua được ngưỡng nước nghèo, song chúng ta không đạt được mục tiêu “trở thành nước cơ bản công nghiệp hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020” và đang đứng trước nguy cơ rơi vào bãy thu nhập trung bình ở mức thu nhập còn rất thấp.

(20)
9

Thông tư số 39/TT-BTC - Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

(11)
10

35/2013/TT-BTC - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

(16)
11

NĐ42/2013/NĐ-CP - Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

(3)
12

Thực tiễn ở Việt Nam cũng tương tự - trong 28 năm qua công cuộc đổi mới đã trải qua một chặng đường rất quan trọng, những tư duy và quan điểm phát triển được hình thành trong thập kỷ 80 và đầu những năm 90 đã được thể chế hóa và thực thi, đã mang lại những kết quả to lớn. Nhưng từ cuối những năm 2000 đến nay thực tiễn ở Việt Nam đã biến đổi vượt quá tư duy và quan điểm phát triển đã hình thành vào thời kỳ đầu đổi mới. Vì thế việc đổi mới tư duy phát triển ở Việt Nam đang là vấn đề cấp bách hiện

(4)
13

30/2013/TT-BTC - Hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

(15)
14

Tài liệu hướng dẫn khai HQĐT phiên bản 4 loại hình sản xuất xuất khẩu

(255)
15

Nghị định 31/2013/NĐ-CP - Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

(11)