STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

Thông tư số 06/2011/TTLT- - Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(0)
2

Nghị định số 52/2013/NĐ-C - Nghị định này quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử

(64)
3

Thông tư số 47/TT-BTC - Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành tại Thông tư số 43/2013/TT-BTC ngày 18/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

(20)
4

NĐ46/2013/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

(11)
5

NĐ42/2013/NĐ-CP - Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

(1)
6

Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018

(10)
7

NĐ43/2013/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

(12)
8

Thông tư 59/2013/TT-BTC - Hướng dẫn thủ tục hải quan cho một số hàng hóa tạm nhập tái xuất, có hiệu lực từ ngày 22/6/2013.

(13)
9

Nghị định 41/2013/NĐ-CP n - Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

(11)
10

Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 bản tiếng Anh để bạn đọc tiện tra cứu

(7)
11

Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/205 (bản Tiếng Việt)

(4)
12

TT 15/2018/TT-BCT - Thông tư này quy định về việc phân luồng trong cấp GCNXXHH ưu đãi.

(8)
13

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

(36)
14

Tài liệu hướng dẫn khai HQĐT phiên bản 4 loại hình sản xuất xuất khẩu

(254)
15

Thông tư số 43/TT-BTC - Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành tại Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

(4)