STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

Các văn bản liên quan đến công tác bầu cử và hướng dẫn bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

(24)
2

85/2015/QH13 - Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 207/QĐ-HĐPB ngày 17/02/2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phố biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2016 và định hướng 2016 - 2020 và văn bản 522/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp

(20)
3

Qua 70 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước với các nhiệm vụ nhạy cảm, khó khăn, phức tạp và nhiều thách thức nhưng với truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức nhà nước, lớp lớp thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của ngành luôn trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước Việt Nam ngày càng vững mạnh.

(45)
4

QĐ 294/QĐ-TCHQ - Ngày 05/02/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 294/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ chức

(117)
5

Những vấn đề cơ bản về hành chính nhà nước và chế độ công vụ, công chức

(155)
6

Luật Hải quan

(281)
7

Giới thiệu Luật phá sản

(34)
8

Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa

(20)
9

Giới thiệu Luật hôn nhân và gia đình

(4)
10

Giới thiệu Luật Công Chứng

(4)
11

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

(0)
12

Quy trình thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu

(706)
13

Tài liệu hướng dẫn khai HQĐT phiên bản 4 loại hình sản xuất xuất khẩu

(249)
14

Tài liệu hướng dẫn khai HQĐT phiên bản 4 loại hình kinh doanh

(226)
15

Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan

(644)