STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

NĐ42/2013/NĐ-CP - Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

(2)
2

Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

(7)
3

NĐ45/2013/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

(18)
4

Thông tư số 39/TT-BTC - Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

(10)
5

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP bản tiếng Việt

(6)
6

TT số 38/TT-BTC ngày 20/4 - Thông tư này quy định hồ sơ xác định trước xuất xứ, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu; thủ tục, nội dung kiểm tra, xác định, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu

(9)
7

Thông tư số 139/2010/TT-B - Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

(2)
8

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

(5)
9

TT 15/2018/TT-BCT - Thông tư này quy định về việc phân luồng trong cấp GCNXXHH ưu đãi.

(9)
10

Thông tư số 09/2013/TT-BT - Thông tư này ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử (tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02)

(5)
11

Nghị định 41/2013/NĐ-CP n - Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

(12)
12

Thông tư liên tịch 40/201 - Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015

(24)
13

Quy chế (số 678) đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính

(7)
14

NĐ43/2013/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

(13)
15

100 câu hỏi - đáp về biển đảo Việt Nam dành cho Tuổi trẻ Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành

(4)