STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP bản tiếng Anh

(3)
2

Nghị định 18/2010/NĐ-CP - Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

(4)
3

TT03/TT-BNV - Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức

(4)
4

Nghị định số 52/2013/NĐ-C - Nghị định này quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử

(65)
5

Mặc dù được coi là năm khó khăn nhất trong suốt hơn 25 năm kể từ khi Đổi mới đến nay, nền kinh tế Việt Nam năm 2013 đã kết thúc với những tín hiệu tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP 5,42% cao hơn năm 2012 (5,25%). Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhất trong nhiều năm (6,03%), hệ thống tài chính đi dần vào thế ổn định, cán cân thương mại tổng thể được cải thiện, tuy chỉ với mức xuất siêu khiêm tốn 100 triệu USD, giá trị của đồng nội tệ không biến động mạnh, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế vẫn đư

(9)
6

2736/QĐ-TCHQ ngày 19/9/20 - Văn bản này hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện về công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan; áp dụng cho cơ quan hải quan các cấp và công chức hải quan trong việc thực hiện công tác phát triển quan hệ đối tác giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp và các bên liên quan.

(6)
7

Thông tư số 44/TT-BTC - Sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

(10)
8

Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018

(11)
9

Quyết định số 1648/QĐ-BTC - Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính

(7)
10

Thông tư số 39/TT-BTC - Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

(9)
11

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP bản tiếng Việt

(5)
12

NĐ45/2013/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

(17)
13

TT số 38/TT-BTC ngày 20/4 - Thông tư này quy định hồ sơ xác định trước xuất xứ, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu; thủ tục, nội dung kiểm tra, xác định, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu

(8)
14

NĐ42/2013/NĐ-CP - Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

(2)
15

Thông tư số 09/2013/TT-BT - Thông tư này ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử (tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02)

(4)