Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hội thảo tập huấn nhận diện hàng hóa chiến lược (CIT)

Cập nhật : 09/06/2019
Lượt xem: 126

(BBT) - Hội thảo tập huấn nhận diện hàng hóa chiến lược (CIT) - Xây dựng khóa học và chương trình học do Tổng cục Hải quan phối hợp cùng các chuyên gia Hoa Kỳ tổ chức tại Hà Nội trong ba ngày (từ 05/6 đến 07/6/2019).

Tham dự Hội thảo có đại diện Cục Hóa chất - Bộ Công thương; Cục An toàn bức xa và hạt nhân - Bộ Khoa học công nghệ; Cục Kế hoạch Đầu tư - Bộ Quốc phòng; Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng; Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Bộ Quốc phòng. Về phía cơ quan Hải quan có: Vụ Hợp tác quốc tế, Trường Hải quan Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Kiểm định Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu; Mục tiêu của hội thảo là lập kế hoạch bền vững và xây dựng chương trình giảng dạy CIT bao gồm: Hoàn thiện chương trình giảng dạy CIT bằng tiếng Việt trước khi triển khai khóa học; xây dựng kế hoạch bền vững và dự thảo kế hoạch đào tạo nhằm triển khai chương trình giảng dạy CIT bằng tiếng Việt.

Trong 03 ngày làm việc, Hội thảo đã tập trung giải quyết các vấn đề:

(1) Ngày thứ 01:

+ Tổng kết các kinh nghiệm từ chương trình thí điểm thứ 3 vào tháng 06 năm 2018.

+ Tóm tắt các thông lệ hiệu quả được trình bày trong chương trình thí điểm lần thứ 3; mục tiêu của hội thảo; xây dựng không gian lớp học.

+ Phương pháp tiếp cận đào tạo có hệ thống và nguyên nhân cần áp dụng “Phương thức tiếp cận đào tạo có hệ thống” trong bài giảng?

+ Bài giảng, thảo luận và bài tập thực hành: Phân tích nhu cầu khóa học và đặt mục tiêu khóa học; t hiết kế chương trình và cấu trúc chương trình đào tạo cơ bản; xây dựng và thay đổi khóa tập huấn.

 
Chuyên gia Hoa Kỳ trao đổi kinh nghiệm tổ chức và thiết kế chương trình đào tạo CIT
(Ảnh tác giả cung cấp)


(2) Ngày thứ 02:

+ Thống nhất tài liệu khoá học với mục tiêu tổng quan của khoá học: đặt mục tiêu cho từng mô-đun; tổng kết và rút ra bài học.

+ Cập nhật mẫu PowerPoint và lồng ghép bài trình bày; thống nhất nội dung và mục đích, trả lời các câu hỏi của học viên tham dự, đảm bảo tài liệu học rõ ràng, dễ hiểu và nội dung nhất quán, và hỗ trợ bổ sung các thông lệ hiệu quả của CIT.

+ Đánh giá và quản lý chương trình giảng dạy bền vững: Các thông lệ hiệu quả đang áp dụng trong quản lý chương trình giảng dạy.

+ Hệ thống quản lý tri thức: Trách nhiệm trong quản lý chương trình giảng dạy và giải pháp lưu trữ đám mây; xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn trong quản lý chương trình giảng dạy CIT.

(3) Ngày thứ 03:

+ Lên kế hoạch cho tương lai: thảo luận kế hoạch đào tạo và con đường phát triển bền vững phía trước.

+ Kế hoạch đào tạo CIT: Thảo luận nhóm về các kiến nghị cho các kế hoạch đào tạo; dự thảo các nội dung: Đối tượng học viên của CIT, tần suất và địa điểm tập huấn, thành phần nhóm giảng viên đào tạo.

+ Lập kế hoạch bền vững cho chương trình CIT: Thảo luận nhóm về các kiến nghị cho kế hoạch bền vững; dự thảo các nội dung: vai trò và trách nhiệm, kế hoạch tìm người kế nhiệm, trao đổi trong các cơ quan chính phủ.

+ Tóm tắt và các bước tiếp theo và kết thúc: Rà soát kế hoạch đào đạo và kế hoạch bền vững; rà soát các kế hoạch hành động và các bước tiếp theo.

Cấu trúc bài tập huấn cơ bản do chuyên gia Mỹ yêu cầu:

Tài liệu tập huấn nhận diện hàng hóa chiến lược đã được nhóm giảng viên CIT biên soạn dưới dạng slides gồm 05 mô-đun:

Mô đun 1: Tổng quan chung về hàng hóa chiến lược.

Mô đun 2: Vũ khí hóa học.

Mô đun 3: Vũ khí sinh học.

Mô đun 4: Vũ khí hạt nhân.

Mô đun 5: Tên lửa.

Đối với mỗi bài giảng, chuyên gia nhấn mạnh việc áp dụng quy trình lặp năm bước đối với hướng tiếp cận đào tạo có hệ thống, trình tự các bước gồm: Phân tích;thiết kế; phát triển; triển khai; thẩm định.


 
Năm bước triển khai tiếp cận đào tạo có hệ thống
(Ảnh do tác giả cung cấp)


Sau 03 ngày làm việc, nhóm chuyên gia đã rà soát và cập nhật các kế hoạch bền vững, kế hoạch đào tạo và xây dựng chương trình giảng dạy cho nhóm công tác CIT cũng như dành thời gian để rà soát tiến độ và thảo luận các bước tiếp theo giữa Chương trình kiểm soát xuất khẩu và không phổ biến quốc tế (INECP) thuộc bộ Năng lượng Hoa Kỳ và nhóm công tác CIT thuộc Hải quan Việt Nam.

(Thoa Nguyễn - Khoa KTTH)