Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Tiếp tục chiêu sinh Lớp tập huấn tại chỗ chương trình CLiKC!

Cập nhật : 28/06/2019
Lượt xem: 163

(BBT) - Trường Hải quan Việt Nam tiếp tục chiêu sinh học viên tham dự lớp tập huấn tại chỗ chương trình CLiKC! dành cho các đơn vị hải quan chưa cử học viên dự học 04 lớp tập huấn tại chỗ chương trình CLiKC! trong tháng 4 và tháng 5.


Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan tại Thông báo số 6291/TB-TCHQ ngày 26/10/2018 và Tờ trình số 37/TTr-THQVN ngày 13/02/2019 về việc triển khai chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC! của Tổ chức Hải quan thế giới;

Căn cứ kết quả đào tạo và phản hồi tích cực của học viên tham dự 04 lớp tập huấn tại chỗ chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC! trong tháng 4 và tháng 5 năm 2019; với mong muốn đẩy mạnh CLiKC! thành phong trào học tập có tính chất toàn Ngành;

Trường Hải quan Việt Nam tiếp tục chiêu sinh học viên tham dự lớp tập huấn tại chỗ chương trình CLiKC! dành cho các đơn vị hải quan chưa cử học viên dự học 04 lớp nêu trên. Cụ thể như sau:

1. Tổng quan về chương trình CLiKC!

- Chương trình cung cấp các kiến thức tổng hợp, cốt lõi của hoạt động hải quan với 29 khóa học về các chuyên đề như: Sở hữu trí tuệ, Công ước Cites, Kiểm soát hải quan, Quản lý rủi ro, Trị giá, Hải quan xanh, Xuất xứ hàng hóa, Phân loại hàng hóa, Kiểm tra sau thông quan, Quá cảnh hải quan và hợp tác kiểm soát biên giới, Mô hình dữ liệu của Tổ chức Hải quan thế giới, Kiểm soát thương mại chiến lược, Khung tiêu chuẩn an ninh và tạo thuận lợi thương mại, Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới,…

- Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

2. Hình thức đào tạo: Tại chỗ kết hợp trực tuyến

- Trước khi tham dự khóa học trực tuyến, học viên sẽ được đào tạo tại chỗ trong 02 ngày.

- Trong lớp tập huấn tại chỗ, học viên sẽ đăng ký trực tiếp khóa học và thời hạn hoàn thành, nộp chứng chỉ cho Trường Hải quan Việt Nam.

- Sau khi kết thúc tập huấn, học viên trở về đơn vị và hoàn thành khóa học theo hình thức trực tuyến.

3. Đối tượng tham dự:

- Khối cơ quan TCHQ: tối đa 2 học viên/đơn vị.

- Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố (20 đơn vị): tối đa 3 học viên/đơn vị.

Riêng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị (là các tỉnh trọng điểm của Dự án Tạo thuận lợi thương mại), mỗi đơn vị cử tối đa 5 học viên.

Trường hợp các đơn vị hải quan cử vượt số lượng tối đa nêu trên đề nghị liên hệ trước với điều phối viên chương trình (theo số điện thoại và email ở phần cuối cùng của Công văn này) qua điện thoại hoặc email để điều phối viên tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Trường quyết định.

* Yêu cầu trình độ tiếng Anh của học viên:

- Đã từng tham dự khóa tiếng Anh chuyên ngành của Trường Hải quan Việt Nam hoặc các khóa đào tạo tiếng Anh do Tổng cục Hải quan tổ chức trước đây.

- Trong trường hợp học viên chưa tham dự khóa tiếng Anh chuyên ngành của Trường Hải quan Việt Nam hoặc các khóa đào tạo tiếng Anh do Tổng cục Hải quan tổ chức trước đây thì phải đảm bảo đủ năng lực tiếng Anh để hoàn thành ít nhất 01 (một) khóa học có cấp chứng chỉ trên chương trình CLiKC! theo thời hạn đăng ký với điều phối viên chương trình (tối thiểu trình độ B).

Lưu ý: Mỗi học viên chỉ tham dự duy nhất 01 khóa tập huấn tại chỗ chương trình CLiKC!. Đối tượng đã tham dự khóa tập huấn dành cho học viên thì không tham dự khóa tập huấn dành cho giảng viên (và ngược lại) Trường sẽ tổ chức cùng đợt này.

4. Giảng viên: Chuyên gia hải quan của Dự án Tạo thuận lợi thương mại và giảng viên của Trường Hải quan Việt Nam.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức lớp học:

- Thời gian: 02 ngày/lớp

+ Dự kiến: Trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 23/8/2019.

- Địa điểm: TP. Đà Nẵng

(Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm, Trường Hải quan Việt Nam sẽ thông báo trong Công văn triệu tập)

6. Kinh phí:

- Toàn bộ kinh phí đi lại, ăn ở, công tác phí, tổ chức khóa học và các kinh phí khác do Dự án Tạo thuận lợi thương mại hỗ trợ.

Các hướng dẫn hậu cần sẽ được Trường Hải quan Việt Nam thông báo cụ thể ở Công văn triệu tập.

7. Yêu cầu đối với học viên:

- Học viên cung cấp chính xác địa chỉ email của hòm thư customs.gov.vn, số điện thoại liên hệ và các thông tin theo mẫu đính kèm để Trường Hải quan Việt Nam cấp tài khoản và sắp xếp hậu cần.

- Các thông tin chi tiết liên quan đến lớp tập huấn sẽ được gửi đến học viên thông qua email ngay sau khi danh sách học viên tham dự được xác nhận.

- Mặc trang chế phục ngành Hải quan xuân hè trong quá trình học tập.

Trường Hải quan Việt Nam đề nghị các đơn vị hải quan ra quyết định cử cán bộ, công chức tham gia lớp học; lập danh sách theo mẫu đính kèm Công văn này và gửi về Trường Hải quan Việt Nam:

+ Xin gửi trước bản điện tử vào email: yentk@customs.gov.vn

+ Sau đó gửi bản cứng theo số fax: 0221.3585.319 và địa chỉ: Km10+395, Tỉnh lộ 379 Hưng Yên - Hà Nội, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên - Điện thoại: 02213585334.

Thời hạn: Trước ngày 03/07/2019.

(Khoa KTTH)