Hỏi :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Trả lời :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Đáp: Công ty có thể tham khảo một số văn bản như sau:

1. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

2. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022.

4. Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập.

5. Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

6. Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

7. Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

8. Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

9. Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

10. Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

11. Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

(BBT)

Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hội nghị WCO PICARD tại Skopje, Bắc Macedonia thành công tốt đẹp

Cập nhật : 05/11/2019
Lượt xem: 71

(BBT) - Phiên họp thứ 14 của Hội nghị thường niên WCO PICARD diễn ra từ 22-24/10/2019 tại Skopje, Bắc Macedonia. Các diễn giả - với các nghiên cứu được đánh giá cao và lựa chọn bởi Ủy ban Khoa học, tiếp saucác cuộc thảo luận hiệu quả giữa các thành viên tham gia WCO PICARD đã giúp Hội nghị thành công tốt đẹp.

Hội nghị PICARD đã trở thành một trong những nền tảng chính cho Hải quan và học viện hoạch định các nghiên cứu, nhu cầu và “khoảng trống” mới nhất của họ. Tại Hội nghị, người tham dự có cơ hội kết nối với nhau, cùng thảo luận về các phản hồi sáng tạo đối với những thách thức trong môi trường thương mại quốc tế.

Hội nghị năm 2019 do Hải quan Bắc Macedonia chủ trì tổ chức, đã bắt đầu với lời phát biểu khai mạc của ông Zoran Zaev, Thủ tướng Bắc Macedonia; ông Gjoko Tanasoski, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Bắc Macedonia; Tiến sĩ Kunio Mikuriya, Tổng thư ký của WCO và Tiến sĩ Anna Cho, Tổng Giám đốc Học viện Đào tạo kiểm soát biên giới hải quan của Hải quan Hàn Quốc.Hội nghị WCO PICARD tại Skopje, Bắc Macedonia năm 2019

Trong bài phát biểu chào mừng, Thủ tướng Zaev nhấn mạnh tầm quan trọng của các sự kiện như Hội nghị PICARD nhằm hỗ trợ xây dựng các chính sách hiệu quả hơn để đảm bảo cải thiện môi trường kinh doanh và phúc lợi của người dân. Số hóa là trọng tâm của quá trình hiện đại hóa Hải quan Bắc Macedonia, được dự đoán sẽ giảm đáng kể chi phí cho hoạt động thương mại. Các chủ đề nổi bật trong chương trình nghị sự của Hội nghị này như thương mại điện tử, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đểu có liên quan đến xu hướng này.

Tổng giám đốc Tanasoski nhắc lại rằng chủ đề của WCO năm 2019 “Biên giới thông minh cho thương mại, du lịch và vận tải liền mạch” nhấn mạnh vai trò của Hải quan trong tạo thuận lợi thương mại và bảo vệ xã hội. Thành tựu của Hải quan Bắc Macedonia trong việc trở thành không giấy tờ, giúp cải thiện môi trường kinh doanh, cũng được nhấn mạnh.

Hội nghị đã lắng nghe hơn 40 bài thuyết trình (được chọn từ hơn 80 bài nộp sau một cuộc mời viết bài hội thảo hồi tháng 3 240 người từ khoảng 50 quốc gia tham gia) của các diễn giả cấp cao từ các tổ chức học thuật, chính phủ và tư nhân và các chuyên gia cố vấn, bao gồm Nhóm Ngân hàng thế giới, Ủy ban châu Âu, các công ty luật quốc tế và một số trường đại học.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thư ký Mikuriya bày tỏ lòng biết ơn tới Chính phủ Bắc Macedonia; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Bắc Macedonia cũng như những nhân viên của ông đã chủ trì Hội nghị PICARD, cảm ơn Hải quan Hàn Quốc đã hỗ trợ một số diễn giả tham gia. Hội nghị năm nay tập trung vào phân tích Dữ liệu lớn và khả năng Hải quan khai thác sử dụng nó, cơ hội và thách thức thương mại điện tử xuyên quốc gia, phối hợp và hợp tác tại biên giới dựa trên kết nối, Tiến sĩ Mikuriya lưu ý rằng cần có sự hợp tác giữa doanh nghiệp và học viện về Dữ liệu lớn được hỗ trợ bởi cuộc đối thoại với cộng đồng Hải quan toàn cầu.

Tổng giám đốc Cho cũng đề cập đến từ viết tắt “SMART” và các thành phần cần thiết cho Hải quan để đảm bảo thương mại, du lịch và vận tải liền mạch, và sự hỗ trợ của Hải quan Hàn Quốc để đẩy mạnh giao lưu giữa các khu vực công và tư nhân cũng như với các doanh nghiệp ưu tiên để thảo luận và tăng cường phối hợp và hợp tác tại biên giới.

Bài phát biểu quan trọng của Tiến sĩ Mikuriya về “Khoa học dữ liệu: Đề xuất và khuyến nghị chính sách đối với Hải quan đã thể hiện quan điểm của ông về việc Hải quan, với kinh nghiệm lâu năm trong phương pháp điện toán hóa máy tính để phân tích rủi ro, là một thành tố chính trong cuộc cách mạng Dữ liệu lớn. Hiểu rõ những thách thức tiềm ẩn của máy tính như khuếch đại sai lệch thông qua dữ liệu chất lượng kém, ông cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan về các dự án hiện thời do Ban Thư ký thực hiện để thúc đẩy các thành viên hiểu và ứng dụng công nghệ Dữ liệu lớn vào công việc hàng ngày.

Ông nhấn mạnh bản chất dân chủ của dữ liệu: Tất cả các cơ quan quản lý hải quan đều có quyền truy cập dữ liệu và có khả năng khai thác tiềm năng của nó. Về mặt này, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo cán bộ hải quan sử dụng các công cụ nguồn mở thay vì mua phần mềm đắt tiền vì ứng dụng khoa học dữ liệu hải quan đòi hỏi kiến thức miền chuyên biệt; tầm quan trọng của việc Hải quan khẳng định quyền sở hữu dữ liệu mà họ tạo ra và cảnh báo ngăn chặn việc thuê ngoài. Tổng thư ký Mikuriya nói thêm: “Khi xã hội đang hướng tới hình thức quản trị bằng dữ liệu, Hải quan nên bắt kịp với xã hội và xem xét sử dụng tất cả các dữ liệu có sẵn”.

Bài phát biểu thứ hai do bà Meeyoung Cha từ Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc về Khoa học dữ liệu phát hiện gian lận: Công cụ và phương pháp tiếp cận nguồn mở trình bày, đã phác thảo một số biện pháp tiết kiệm và hiệu quả để Hải quan sử dụng các công cụ nguồn mở hỗ trợ phát hiện gian lận.

Ngoài ra, Hội nghị kéo dài ba ngày này cũng gồm có Diễn đàn Thanh niên, cho phép khoảng 12 sinh viên đến từ Azerbaijan, Belarus, Bắc Macedonia, Ba Lan, Liên bang Nga và Uzbekistan thảo luận về các chủ đề liên quan đến Hải quan cũng như các triển vọng nghề nghiệp tương lai trong ngành Hải quan và trên vũ đài thương mại quốc tế.

Bên lề Hội nghị, Tiến sĩ Mikuriya đã đến thăm Trụ sở Hải quan Bắc Macedonia cùng với Tổng cục trưởng Hải quan Tanasoski và gặp gỡ song phương với Tiến sĩ Nina Angelovska, Bộ trưởng Bộ Tài chính, để thảo luận về những cải cách đang diễn ra trong ngành Hải quan và con đường phía trước. Với nền tảng kinh doanh, Bộ trưởng bày tỏ sự hiểu biết thấu đáo về những thách thức mà Hải quan phải đối mặt và nhấn mạnh vai trò quan trọng của thương mại điện tử xuyên quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và kết nối chúng với nền kinh tế toàn cầu.

Tiến sĩ Mikuriya cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Zaev để thảo luận về hội nhập khu vực ở Balkan và hợp tác trong tương lai với WCO. Tổng thư ký Mikuriya cũng được mời tham dự lễ khai mạc sáng kiến quỹ đầu tư của Đức tại Khu tự do công nghiệp, nơi Thủ tướng Bắc Macedonia phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác của Hải quan với WCO để cải thiện môi trường kinh doanh, bao gồm cả quản lý khu tự do. Thủ tướng Zaev đã đề nghị Tổng thư ký WCO Mikuriya chuyển những lời chúc tốt đẹp nhất của ông tới cộng đồng Hải quan toàn cầu.

Tổng thư ký cũng đã đến thăm Phòng Thương mại Bắc Macedonia và thuyết trình về WCO và phương thức hợp tác với doanh nghiệp. Ông đã tham gia với các thành viên của Phòng Thương mại và các sinh viên tham dự để thảo luận về các mối quan tâm hiện tại của doanh nghiệp, trong đó có căng thẳng thương mại và tương lai của hệ thống thương mại đa phương.

Tại lễ bế mạc, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ trưởng Bộ Tài chính Angelovska, những người tham gia đã cùng với WCO bày tỏ lòng biết ơn đối với Hải quan Bắc Macedonia vì sự hiếu khách và nỗ lực của họ trong việc tổ chức Hội nghị PICARD lần thứ 14 đáng nhớ. Đồng thời, họ cũng thể hiện sự hài lòng với kết quả của Hội nghị, nơi cung cấp khởi nguồn cho ý tưởng và cơ hội kết nối mới.

Bà Velma Ricketts Walker, Đại biểu của Hải quan Jamaica, đã có cơ hội thông báo chính thức rằng Hải quan Jamaica sẽ tổ chức Hội nghị PICARD tiếp theo và vui mừng chào đón các đại biểu đến Jamaica vào năm 2020. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp vào thời điểm phù hợp trên website của WCO (www.wcoomd.org).

Là một phần của chiến lược tiếp cận rộng hơn, WCO đã phát trực tiếp một số phiên họp của Hội nghị thông qua kênh YouTube và các video hiện có sẵn cho công chúng, trong đó bao gồm tất cả 183 Thành viên của WCO.

(Đào Thị Duyên - Văn phòng Trường)