Hỏi :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Trả lời :

Hỏi:  Thời gian vừa qua có nhiều văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. BBT website truonghaiquan.edu.vn có thể thống kê giúp chúng tôi một số văn bản từ tháng 9 năm 2018 đến nay để chúng tôi tiện theo dõi không (Công ty XNK Gỗ Trường An)

Đáp: Công ty có thể tham khảo một số văn bản như sau:

1. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

2. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022.

4. Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập.

5. Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

6. Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

7. Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

8. Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

9. Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

10. Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

11. Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

(BBT)

Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Chương trình PICARD của WCO và INCU

Cập nhật : 05/11/2019
Lượt xem: 72

(BBT) - Chương trình Hợp tác về nghiên cứu và phát triển về kiến thức chuyên ngành hải quan (Partnerships in Customs Academic Research and Development - PICARD) giữa Tổ chức Hải quan thế giới và Mạng lưới các trường đại học hải quan thế giới đã đưa ra các tiêu chuẩn nghề nghiệp của lĩnh vực hải quan. Tiêu chuẩn nghề nghiệp PICARD được hoàn thiện tại Hội nghị PICARD lần thứ 2 (Thượng Hải năm 2008) và được cập nhật vào năm 2019.

Khởi nguồn của PICARD?

Nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức và giáo dục trong lĩnh vực hải quan, và hiểu biết về sự phát triển (hải quan) trên toàn thế giới còn hạn chế, trong năm 2005, Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) đã khởi xướng một loạt các hội nghị với các trường đại học và các viện hàn lâm.

Tháng 5 năm 2005, cuộc họp không chính thức đầu tiên giữa Ban Thư ký WCO và các trường đại học, các viện nghiên cứu được tổ chức tại trụ sở WCO. Đại diện các trường đại học đã họp để thảo luận về khả năng hợp tác giữa giới học thuật và Hải quan trong lĩnh vực xây dựng năng lực. Cuộc họp đã công bố thành lập Mạng lưới các trường đại học hải quan thế giới (INCU), (http://www.incu.org/)Hợp tác về nghiên cứu và phát triển về kiến thức chuyên ngành hải quan 

- Partnerships in Customs Academic Research and Development - PICARDTiêu chuẩn nghề nghiệp
PICARD

Nhu cầu toàn cầu hóa và hiện đại hóa đòi hỏi phải hiểu biết rộng hơn về môi trường chính trị, kinh tế và thương mại mà Hải quan sẽ hoạt động. Để đáp ứng yêu cầu của thời đại, cần phát triển, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật quản lý mới. Do đó, nhà quản lý mới cần có một “bộ” kiến thức, kỹ năng và hành vi riêng biệt mà “set” này chỉ có thể được thực hiện thông qua một phương pháp quản lý và phát triển nghề nghiệp chuyên nghiệp hơn.


 
Tiêu chuẩn nghề nghiệp PICARD - thước đo chuẩn đầu ra
của một số chương trình đào tạo hải quan bậc đại học do
 WCO và INCU phối hợp thực hiện


Làm việc với INCU, WCO đã xây dựng Dự thảo Công nhận tiêu chuẩn hóa quốc tế đầu tiên cho hải quan liên quan đến giáo dục. Dự thảo dự kiến cung cấp công nhận của WCO nhằm sát hạch chương trình giảng dạy và sinh viên/học viên tốt nghiệp từ các chương trình đó.

Tiêu chuẩn nghề nghiệp PICARD được hoàn thiện tại Hội nghị PICARD lần thứ 2 và được cập nhật vào năm 2019.

 
Hội nghị PICARD lần 2 tại Học viện Hải quan Thượng Hải


Năm 2019, Ủy ban xây dựng năng lực của WCO (WCO Capacity Building Committee - CBC) đã thông qua Hướng dẫn công nhận chương trình giảng dạy hải quan bậc đại học để tạo thuận lợi cho việc đánh giá chương trình giảng dạy đại học nhằm đảm bảo sự phù hợp với các tiêu chuẩn nghề nghiệp PICARD. Các trường đại học kỳ vọng các khóa học của họ được chính thức công nhận đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp PICARD để có thể tương thích với WCO.


Hội nghị PICARD

Kể từ khi thành lập, một số Hội nghị PICARD đã được tổ chức thành công, những người tham gia được tạo cơ hội tiếp xúc với các đối tác chính phủ, thương mại và học thuật trên thế giới. Sự kiện thường niên này đã được tổ chức tại Brussels (2006-2007), Thượng Hải (2008), San José (2009), Abu Dhabi (2010), Geneva (2011), Marrakesh (2012), St. Petersburg (2013), Puebla (2014), Baku (2015), Manila (2016), Hammamet (2017) và Malatya (2018).


Mạng lưới các trường đại học hải quan
thế giới (International Network of Customs Universities - INCU)

Mạng lưới các trường đại học hải quan thế giới (INCU) là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận được thành lập để thúc đẩy vị thế học thuật của ngành Hải quan, đẩy mạnh nền giáo dục đào tạo xuất sắc và hỗ trợ nghiên các vấn đề hải quan, cung cấp cho WCO và các tổ chức khác đầu mối liên lạc duy nhất với các trường đại học và viện nghiên cứu đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và đào tạo hải quan. INCU cũng được thiết kế để cung cấp nguồn lực toàn cầu cho chính phủ và khu vực tư nhân, nguồn giáo dục cho những sinh viên muốn tiếp tục mở rộng kiến thức trong lĩnh vực quản trị và quản lý hải quan, thương mại quốc tế và quản lý hậu cần logistic (website: www.incu.org).


(Thông tin chi tiết về INCU sẽ được Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu cụ thể ở một bài viết sau)


Tạp chí Hải quan thế giới
(World Customs Journal - WCJ)

INCU xuất bản Tạp chí Hải quan thế giới (WCJ), ấn phẩm hàng đầu của INCU. Tạp chí có sự đóng góp của cả các học giả và các bên quan tâm khác. Nó mang đến cho các chuyên gia hải quan, các học giả, nhà nghiên cứu công nghiệp và sinh viên nghiên cứu cơ hội để chia sẻ, sử dụng các nghiên cứu, bình luận - chú giải học thuật và hiểu biết thực tế để nâng cao kiến thức và hiểu biết của độc giả về tất cả các khía cạnh của vai trò và trách nhiệm của Hải quan. Chi tiết các bài trình bày và hướng dẫn cho người đóng góp có sẵn trên trang web WCJ.

(Đào Thị Duyên - Văn phòng)