Mở lớp “Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Tổ, Đội” tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

(BBT) - Trường Hải quan Việt Nam mở lớp “Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Tổ, Đội” dành cho cán bộ, công chức Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên lớp: “Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Tổ, Đội”.

2. Thời gian học: 02 ngày, từ ngày 26/9/2019 đến ngày 27/9/2019.

3. Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.

4. Đối tượng: Cán bộ, công chức Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

5. Số lượng học viên: Dự kiến 40 học viên.

6. Nội dung chương trình:

Thời gian

Nội dung

Giảng viên

Thứ Năm

26/9/2019

Cả ngày

- Tâm lý và phong cách lãnh đạo.

- Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp.

- Kỹ năng làm việc nhóm; trao đổi, thảo luận.

TS Nguyễn Thế Phong

Trưởng Khoa QTKD - Trường Cán bộ QLNN & PTNT 2

Sáng

Thứ Sáu

27/9/2019

Sáng

- Kỹ năng phân tích công việc và ra quyết định.

- Trao đổi, thảo luận.

Chiều

Thứ Sáu

27/9/2019

Cả ngày

- Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền người lãnh đạo cấp Tổ, Đội.

- Kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ.

- Trao đổi, thảo luận, kinh nghiệm thực tiễn.

Nguyễn Xuân Bình

CCT Chi cục Quản lý hàng đầu tư - Cục HQ TP. HCM


7. Kinh phí tổ chức:

- Kinh phí tổ chức lớp: 90.000.000/lớp (chín mươi triệu đồng chẵn) .

- Lớp “Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Tổ, Đội” là lớp ngoài kế hoạch đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam, vì vậy mọi chi phí liên quan đến lớp học do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đảm bảo.

Trường Hải quan Việt Nam kính đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh gửi Công văn trả lời về việc phối hợp tổ chức lớp học và danh sách cán bộ, công chức tham gia lớp học trên về Nhà trường (theo mẫu đính kèm) trước ngày 13/9/2019.

Các vấn đề liên quan đến tổ chức lớp học đề nghị Đơn vị liên hệ với đ/c Nguyễn Thị Thoa - Phó trưởng Khoa Kiến thức tổng hợp - ĐT: 0988.426.512, đ/c Lương Thị Thúy Hoa - Giảng viên Khoa Kiến thức Tổng hợp - ĐT: 0977.608.286.


(Lương Hoa - Khoa KTTH)