Danh bạ điện thoại
Danh bạ điện thoại 

- Hiệu trưởng: Nguyễn Đình Phiên
- Điện thoại : (0221) 3585328
- Di dộng : 0988.973979
- Email: phiennd@customs.gov.vn

- Phó Hiệu trưởng : Trần Văn Dũng
- Điện thoại : (0221) 3585331
- Di động : 0903.442783
- Email: dungtv@customs.gov.vn

- Phó Hiệu trưởng : Vũ Hồng Vân
- Điện thoại: (0221) 3585330
- Di động: 0983.567979
- Email: vanvh@customs.gov.vn

- Phó Hiệu trưởng: Phan Công Sơn
- Điện thoại: (0221) 3585329
- Di động: 0904.616029
- Email: sonpc@customs.gov.vn

- Chánh Văn phòng : Nguyễn Thị Lụa
- Điện thoại: (0221) 3585343
- Di động: 0982.469677
- Email: luant@customs.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: Cao Thị Thành
- Điện thoại: (0221) 3585344
- Di động: 0982.962279
- Email: thanhct2@customs.gov.vn

- Trưởng phòng Đào tạo: Bùi Kiên Điện
- Điện thoại: (0221) 3585315
- Di động: 0913.283654
- Email: dienbk@customs.gov.vn

- Trưởng khoa Nghiệp vụ: Phạm Duy Luyến
- Điện thoại: (0221) 3585321
- Di dộng: 0913.208314
- Email: luyenpd@customs.gov.vn